SFAST 10.86 SEK (0%)

Integritetspolicy

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Vi”) värnar om din personliga integritet och vill hantera dina personuppgifter på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Stenhus Fastigheter är personuppgiftsansvarig och har antagit denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) i syfte att informera dig om hur Vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller för, förutom Stenhus Fastigheter, även för samtliga juridiska personer som direkt eller indirekt kontrolleras av Stenhus Fastigheter från tid till annan. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss på Stenhus Fastigheter uppmanar Vi dig att först läsa igenom Integritetspolicyn. Integritetspolicyn omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats.

Vi behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av Integritetspolicyn.

För samtliga våra tjänster och processer utvärderar Vi huruvida de kommer att involvera behandling av personuppgifter, och i så fall hur lagstiftningen och intressen hos de registrerade på bästa sätt efterlevs.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter på ett lagligt och rättvist sätt samt för specifika, tydliga och legitimerade ändamål. Alla insamlade personuppgifter måste vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till syftet. Vi ser till att informera de registrerade på ett tydligt sätt om behandling av deras personuppgifter och deras rättigheter.

Vi arbetar för att säkerställa att de behandlade personuppgifterna är korrekta och att otillbörliga personuppgifter antingen raderas eller ändras utan dröjsmål.

Vi har genomfört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder avseende sekretess och datasäkerhet som skyddar personuppgifterna mot förstörelse, förlust, modifiering, obehörig publicering och obehörig åtkomst eller avslöjande. Vi säkerställer att endast behöriga personer ska få tillgång till dina personuppgifter och Vi har även interna policyer och instruktioner.

När personuppgifter behandlas för vår räkning måste Vi ständigt säkerställa att personuppgifterna behandlas enligt vår instruktion.

Vi kommer inte lämna personuppgifter till tredje part om det inte krävs att det görs enligt gällande lagar, förbereder oss för rättsliga förfaranden eller försvarar anspråk eller utför våra tjänster. Dina personuppgifter kan dock överföras till och behandlas av externa leverantörer som utför tjänster åt Stenhus Fastigheter, dock endast i den utsträckning som krävs för att göra det möjligt för dessa leverantörer att utföra de tjänster som Stenhus Fastigheter begär. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ovan angivna syften kommer att lämnas till dessa externa företag. Alla externa leverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga skriftliga databehandlingsavtal och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Du kan när som helst utöva följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter som behandlas av oss:

  • Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller dig. Detta inkluderar t.ex. rätten att bli informerad om huruvida personuppgifter om dig behandlas, vilka personuppgifter som behandlas, och syftet med behandlingen.
  • Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras.

Vi har en laglig skyldighet att se till att dina uppgifter hålls korrekta och aktuella. Vi uppmanar dig att hjälpa oss att uppfylla denna skyldighet genom att se till att du informerar oss om eventuella ändringar av din kontaktinformation genom att kontakta oss på e-postadress info@stenhusfastigheter.se.