SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Hållbarhet

Bolagets hållbarhetsarbete syftar till att undvika kortsiktiga vinster som uppstår till priset av negativa konsekvenser på längre sikt. Bolagets investeringsverksamhet, förvaltning och finansieringsverksamhet bedrivs i syfte att uppnå bästa möjliga långsiktiga, hållbara utfall. Planering, styrning och upprätthållande av hållbarhetsarbetet följer bolagets organisationsstruktur med tydlig delegering av ansvar och befogenhet. Hållbarhetsarbetet tar stöd i interna policyer, riktlinjer, övergripande mål samt lagar, externa riktlinjer och regelverk.

Stenhus Fastigheters första steg är att definiera en målbild för verksamheten som sträcker sig till 2026. En hållbarhetskommitté har tillsatts för att ansvara för denna process. Kommittén ska regelbundet följa upp, redovisa och förbättra hållbarhetsarbetet.

Rickard Backlund, styrelseordförande och medlem i hållbarhetskommittén i Stenhus Fastigheter, kommenterar:
”Hållbar utveckling innebär att vi kan tillgodose de behov vår generation har idag utan att påverka framtiden negativt för kommande generationer. Stenhus hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling och våra fokusområden ligger inom miljö- och resurseffektivitet, affärsetik, ekonomisk uthållighet och våra medarbetare. Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet och kommer bidra till att vi uppnår våra övergripande mål med så liten negativ påverkan på våra kommande generationer som vi finner möjligt.”