SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Bolagsstyrning

Stenhus Fastigheter är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier noterades den 24 november 2020 på Nasdaq First North Growth Market. Per den 2 juni 2022 handlas bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För att säkerställa god styrning av bolaget är ansvaret tydligt fördelat mellan aktieägare, styrelse, verkställande direktör och ledning. Till grund för styrningen ligger bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, antagna policys och riktlinjer samt den svenska aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar, förordningar och regelverk såsom bland annat de regler och rekommendation som följer av listningen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Ersättningsutskott
Styrelsen har i enlighet med Koden inrättat ett ersättningsutskott som har till huvudsaklig uppgift att följa och utvärdera ersättningar styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Bland ersättningsutskottets uppgifter ingår att lämna förslag till styrelsen avseende beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt utvärdera pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Syftet med ersättningsutskottet är att säkerställa att den ersättning som ges till bolagets befattningshavare är ändamålsenlig. Samtliga ledamöter i ersättningsutskottet ska vara bolagsstämmovalda och oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet består av Rickard Backlund, Frank Roseen och Malin af Petersens.


Ändrad 2022-06-09