SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Ersättningsutskott

Styrelsen har i enlighet med Koden ett ersättningsutskott som har till huvudsaklig uppgift att följa och utvärdera ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Bland ersättningsutskottets uppgifter ingår att lämna förslag till styrelsen avseende beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt utvärdera pågående och avslutande program för rörliga ersättningar som ges till bolagsledningen. Syftet med ersättningsutskottet är att säkerställa att den ersättning som ges till bolagets befattningshavare är ändamålsenlig. Samtliga ledamöter i ersättningsutskottet ska vara bolagsstämmovalda styrelseledamöter och oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet består av Rickard Backlund (utskottets ordförande) och Malin af Petersens som båda har bred kompetens och som är oberoende till både bolaget, bolagsledning samt Stenhus större aktieägare.


Ändrad 2024-07-01