Investerare

Om oss

Vår affärsidé är att investera i fastigheter och skapa största möjliga riskjusterade avkastning för våra aktieägare genom ett över tid diversifierat fastighetsbestånd. Tillväxt sker främst genom fastighetsförvärv men även fastighetsutveckling. Stenhus Fastigheter är huvudsakligen inriktat på offentliga fastigheter men även kommersiella fastigheter och viss projektutveckling. Totalt äger Stenhus Fastigheter, per 30 juni 2022, 123 fastigheter med ett sammanlagt värde om 7 767,9 miljoner kronor.

Fastighetsvärde i MKR 7 767,9

Affärsmodell

Stenhus Fastigheter skall äga, förvalta och utveckla välbelägna fastigheter i Stockholm-Mälardalsregionen. Verksamheten ska sträva efter långa hyresavtal för att skapa förutsägbarhet, med ett tydligt fokus på operativt kassaflöde.

Uthyrningsgrad 95,6%

Hållbarhetsarbetet

Stenhus Fastigheters hållbarhetsarbete syftar till att undvika kortsiktiga vinster som uppstår till priset av negativa konsekvenser på längre sikt. Stenhus Fastigheters investeringsverksamhet, förvaltning och finansieringsverksamhet bedrivs i syfte att skapa långsiktighet och hållbara resultat.


Ändrad 2022-08-24