SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Information om aktien

Information om aktie och aktiekurs

Handelsplats:
Stenhus Fastigheter aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market, vilken är en alternativ marknadsplats, klassificerad som tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad.

Samtliga aktier i Stenhus Fastigheter, är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Lista:
Nasdaq First North Premier Growth Market

Kortnamn
SFAST

ISIN kod
SE0014956819

Första handelsdag
Första handelsdag var den 24 november 2020

Antal aktier
Enligt Stenhus Fastigheters bolagsordning ska antalet aktier vara lägst 137 000 000 och högst 548 000 000 stycken.

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm

08- 684 211 10

Adviser@eminova.se

Om Nasdaq First North Premier Growth Market
Nasdaq First North Premier Growth Market är en MTF-plattform registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65), så som det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Premier Growth Market omfattas inte av samma bestämmelser som emittenter på en reglerad huvudmarknad. såsom definierats i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Premier Growth Market kan därför vara högre än vid investering i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier noterade för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Stenhus Fastigheter i Norden AB har utsett Eminova Fondkommission till dess Certified Adviser.


Ändrad 2022-06-09