SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Revisionsutskott

Revisionsutskott huvudsakliga uppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen samt hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen. Detta innebär även att utskottet ska övervaka effektiviteten i Stenhus Fastigheters interna kontroll och riskhantering speciellt kopplat till den finansiella rapporteringen. Utskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster samt biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottets möten protokollförs och utskottet rapporterar till styrelsen. Revisionsutskottets styrelseledamöter ska utses med särskilt beaktande av kompetens och erfarenhet av redovisning och revision i börsnoterade bolag. Samtliga ledamöter i revisionsutskottet ska vara bolagsstämmovalda styrelseledamöter och majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisionsutskottet består av Malin af Petersens (Utskottets ordförande), Frank Roseen samt Rickard Backlund som alla har bred kompetens och som är oberoende till både bolaget, bolagsledning samt Stenhus större aktieägare.


Ändrad 2024-07-01