SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Den oberoende budkommittén i Randviken rekommenderar aktieägarna i Randviken att acceptera Stenhus Fastigheters bud

Den 19 april 2022 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) att förvärva samtliga aktier i Randviken med vederlag i, dels, nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter, dels, kontanter (”Erbjudandet”). Den oberoende budkommittén i Randviken har idag offentliggjort ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet samt rekommenderat aktieägarna i Randviken att acceptera Stenhus Fastigheters bud.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Eftersom vissa styrelseledamöter i Randviken, enligt II.18 i Takeover-reglerna, på grund av intressekonflikt, varit förhindrade att delta i Randvikens handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet, har styrelsen i Randviken inom sig utsett en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Fredrik Brodin och Douglas Westerberg (gemensamt ”Budkommittén”).

Budkommittén har idag offentliggjort ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet, utfärdat av SEB Corporate Finance, samt uttalat sig om sin uppfattning om Erbjudandet och skälen för denna uppfattning i enlighet med Takeover-reglerna.

Budkommittén har angett i huvudsak följande:

Budkommitténs uppfattning om Erbjudandet baseras på ett antal faktorer som Budkommittén har bedömt som relevanta i förhållande till utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Randvikens nuvarande ställning, förväntade framtida utveckling och potential, liksom därtill relaterade möjligheter och risker samt Randvikens och Stenhus Fastigheters aktiekursutveckling.

Budkommittén har analyserat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används vid bedömningar av offentliga uppköpserbjudanden. Dessa innefattar Randvikens och Stenhus Fastigheters värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens förväntningar på Randvikens lönsamhets- och kursutveckling, samt Budkommitténs förväntningar på Randvikens långsiktiga värdeutveckling baserat på Randvikens egna affärsplan.

Budkommittén konstaterar vidare att aktieägare i Randviken som tillsammans representerar cirka 52,1 procent av aktierna och rösterna i Randviken, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta samtliga av sina aktier i Randviken i Erbjudandet, däribland Fastpartner AB, SBB i Norden AB, LANDIA AB, RMW Rand AB, Cernera Kapital AB, Tosito AB och Relevante Wealth Management AB.

Sammantaget, mot bakgrund av övervägandena ovan och med beaktande av SEB Corporate Finance värderingsutlåtande om skäligheten av Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv, rekommenderar Budkommittén aktieägarna i Randviken att acceptera Erbjudandet.

Det fullständiga värderingsutlåtandet samt Budkommitténs uttalande finns tillgängliga på Randvikens webbplats (www.randviken.se).

Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 7 juni 2022 och avslutas den 5 juli 2022. Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Erbjudandehandlingen för Erbjudandet finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se), på Swedbanks webbplats (www.swedbank.se/prospekt) samt i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se).


Ändrad 2022-06-20

  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Other
  • News
  • IR