SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Kommentar med anledning av offentliggjord avsiktsförklaring från Halmslätten Fastighets AB (publ)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus”), som är största aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (publ) (”Halmslätten”), har noterat att Halmslätten har offentliggjort att man ingått en avsiktsförklaring med en icke namngiven part avseende en potentiell avyttring av Halmslättens helägda dotterbolag, Halmslätten Midco 1 AB, och således en indirekt avyttring av samtliga Halmslättens fastigheter (”Avsiktsförklaringen”).

Stenhus anser att det är omöjligt att värdera Avsiktsförklaringen, då det är fortsatt okänt vem den tilltänkta köparen är, om den tilltänkte köparen har säkerställt finansiering, vad som kan bli utfallet av deras DD eller om Halmslätten och den tilltänkte köparen överhuvudtaget kommer att kunna enas om ett bindande överlåtelseavtal. Stenhus har vidare noterar att en eventuell överlåtelse kommer att vara villkorad av dels att Halmslättens bolagsstämma godkänner överlåtelsen, dels att Halmslättens bolagsstämma, med kvalificerad majoritet, beslutar om att ändra verksamhetsföremålet i Halmslättens bolagsordning, vilken för närvarande anger att Halmslätten ska äga fast och lös egendom.

Stenhus har vidare noterat att Halmslättens styrelse beskriver Avsiktsförklaringen som ett alternativ till Erbjudandet vilket Stenhus, mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring Avsiktsförklaringen, anser är missvisande samt att det riskerar att vilseleda minoritetsägarna i Halmslätten.

Sammantaget konstaterar Stenhus att det råder stor osäkerhet kring Avsiktsförklaringen samt att informationen om Avsiktsförklaringen inte påverkar Erbjudandet. Stenhus förhoppning är att få välkomna så många av Halmslättens aktieägare som möjligt som nya aktieägare i Stenhus genom att de accepterar Erbjudandet.


Ändrad 2022-02-17

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information