SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Kommuniké från årsstämma i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) avhöll årsstämma den 25 maj 2023. Vid årsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2022 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor m.m.
Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter ska utses.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Elias Georgiadis, Rickard Backlund, Erik Borgblad, Frank Roseen och Malin af Petersens, samt att nyvälja Anna Engebretsen till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till Bolagets revisor. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor Magnus Thorling kommer utses till huvudansvarig revisor. Till styrelsens ordförande omvaldes Rickard Backlund.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 120 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode för arbete i revisions- och hållbarhetsutskottet beslutades utgå med totalt 150 000 kronor motsvarande 75 000 kronor per ledamot. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om oförändrade ersättningsriktlinjer till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör, liksom för andra medlemmar i ledningsgruppen i Bolaget. Riktlinjerna innebär ett främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av en fast och en rörlig del, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av riktlinjerna – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, vilket således inte omfattas av dessa riktlinjer.

Ledande befattningshavares anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare. För ledande befattningshavare gäller sex till nio månaders uppsägningstid vid uppsägning från såväl Bolagets som den ledande befattningshavarens sida. Inget avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, utgår.

Instruktion för valberedningen
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande till det första mötet där valberedningen konstitueras och ordförande utses.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet, när betalning sker genom apport eller kvittning, och emissionen sker i syfte att förvärva fastigheter eller fastighetsägande bolag, sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal, som högst uppgår till tjugo (20) procent av antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Sker betalning kontant, eller sker emissionen i annat syfte än det ovan nämnda, får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet dock högst uppgå till tio (10) procent av antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2023.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, samt valberedningens yttrande, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se.
______________
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)
Stockholm i maj 2023
Styrelsen


Ändrad 2023-05-25

  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Information
  • General meeting
  • Report of the AGM
  • News
  • IR