SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I STENHUS FASTIGHETER I NORDEN AB (PUBL)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Bolaget”) avhöll årsstämma den 27 maj 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2020 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt arvoden till dessa

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter ska utses.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 120 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet beslutades utgå med totalt 100 000 kronor motsvarande 50 000 kronor per ledamot. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Elias Georgiadis, Rickard Backlund, Erik Borgblad, Frank Roseen och Malin af Petersens till ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja revisionsbolaget EY till Bolagets revisor. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor Mikael Ikonen kvarstår som huvudansvarig revisor. Till styrelsens ordförande omvaldes Rickard Backlund.

Beslut om ersättningsriktlinjer

Årsstämman beslutade om oförändrade ersättningsriktlinjer till ledande befattningshavare.

Instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade om en i huvudsak oförändrad instruktion för valberedningen.

Beslut om riktad nyemission av aktier

Årsstämman beslutade om nyemission av 30 000 000 aktier, till en teckningskurs om 15 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 30 000 000 kronor. Rätt att teckna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företräde, tillkommer Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, vilka garanterat nyemissionen och vilka vardera ska ha rätt att teckna sig för 15 000 000 aktier. Nyemissionen sker i syfte att säkerställa möjligheterna för MaxFastigheter i Sverige AB, som Bolaget lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende, att återbetala sina obligationslån. Nyemissionen är villkorad av att Bolaget beslutar att fullfölja erbjudandet avseende samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning bland annat innebärandes att aktiekapitalet ska vara lägst 137 000 000 kronor och högst 548 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 137 000 000 och högst 548 000 000 stycken samt att högsta möjliga antalet styrelseledamöter utökades till åtta stycken.

Beslut om optionsprogram

Årsstämman beslutade om ett optionsprogram riktat till personer i Bolagets ledningsgrupp och andra anställda i Bolaget. Deltagarna kommer att erbjudas förvärva teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor och äger rätt att under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget, för en teckningskurs som motsvarar 150 procent av genomsnittet av aktiens volymviktade senaste betalkurs under de trettio (30) handelsdagar som föregår årsstämman, dock lägst ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 000 000 kronor genom utgivande av 1 000 000 aktier med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner med mera. Vid fullt utnyttjande kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 0,7 procent av totalt antal utelöpande aktier och röster i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet, när betalning sker genom apport eller genom kvittning, och emissionen sker i syfte att förvärva fastigheter eller fastighetsägande bolag, sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den på årsstämman antagna bolagsordningens gränser. Sker betalning kontant, eller sker emissionen i annat syfte än det ovan nämnda, får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet dock högst uppgå till tio (10) procent av antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2021.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se.
______________
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)
Stockholm i maj 2021
Styrelsen


Ändrad 2021-05-27

  • Report of the AGM
  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Information
  • General meeting