SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Bolaget”) avhöll idag extra bolagsstämma. Stämman har genomförts enbart genom poströstning utan fysiskt deltagande, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid extra bolagsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan.

Beslut om optionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett optionsprogram riktat till personer i Bolagets ledningsgrupp och andra anställda i Bolaget, samt i nytillkomna bolag i koncernen. Optionsprogrammet omfattas högst 3 000 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna överlåtes vederlagsfritt till ett dotterbolag till Bolaget, Stenhus TEOP AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till Bolagets samtliga anställda. Deltagarna kommer att erbjudas förvärva teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor och äger rätt att under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget, för en teckningskurs som motsvarar 130 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för Bolagets aktie under den period om fyra veckor som föregår den extra bolagsstämman, dock lägst ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Elias Georgiadis (VD) och Tomas Georgiadis (CFO) har meddelat att de avstår från att delta i optionsprogrammet.

Stämman beslutade vidare att makulera befintliga 2 500 000 teckningsoptioner som genom beslut vid årsstämma den 24 maj 2022 emitterats.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga villkor för teckningsoptionerna, vilka finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se.

______________

Stockholm i oktober 2022
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)
Styrelsen


Ändrad 2022-10-26

  • Corporate Information
  • General meeting
  • Report of the AGM
  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation