SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA: STENHUS FASTIGHETER BESLUTAR OM EN RIKTAD NYEMISSION OM TOTALT 7 085 988 AKTIER TILL EN KURS OM 31,40 KRONOR OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM CIRKA 222 500 000 KRONOR

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Bolaget”) avhöll extra bolagsstämma den 30 december 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det huvudsakliga beslutet som fattades vid extra bolagsstämman var beslut om riktad nyemission av aktier till Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, i syfte att finansiera den kontanta delen av vederlaget i erbjudandet avseende Halmslätten Fastighets AB.

Bolaget har den 23 november 2021 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier i Halmslätten Fastighets AB (”Halmslätten”) med vederlag i kontanter och i nyemitterade aktier i Bolaget (”Erbjudandet”).
 
I syfte att finansiera den kontanta delen av vederlaget i Erbjudandet beslutade extra bolagsstämma i Bolaget idag att 7 085 988 nya aktier ska emitteras, samt att Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, vilka garanterat nyemissionen, vardera ska ha rätt att teckna sig för 3 542 994 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission kan genomföras betydligt snabbare och billigare än en företrädesemission, i syfte att finansiera den kontanta delen av vederlaget i Erbjudandet.
 
För varje ny aktie ska betalas 31,40 kronor, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North den 22 november 2021. Eftersom det bland de teckningsberättigade fanns tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, krävdes att emissionsbeslutet biträddes av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.
 
För mer detaljerad information avseende besluten hänvisas till kallelse samt till fullständigt förslag, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se.
______________
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)
Stockholm i december 2021
Styrelsen


Ändrad 2021-12-30

  • Corporate Information
  • General meeting
  • Report of the AGM
  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation