SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus avyttrar fastigheter för 242 MSEK i sex olika affärer under Q1 2023

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om försäljning av sex stycken fastigheter samt avyttrat och frånträtt två stycken fastigheter, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer, till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 242 MSEK utan avdrag för latent skatt. Givet ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt uppgår det överenskomna fastighetsvärdet till cirka 257 MSEK, vilket innebär en rabatt om knappt en procent jämfört med bokfört värde. Frånträde har skett i två affärer och de övriga kommer att frånträdas under Q1 och Q2 2023.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om cirka 16 087 kvm och är belägna i sex svenska kommuner. Den beräknade sammanlagda årliga hyresintäkten från fastigheterna uppgår till cirka 20,7 MSEK och den genomsnittliga återstående hyresavtalslängden är 4,8 år. Huvudsaklig användning är handel, lager och industri.

Likviden från försäljningen kommer att användas till amortering av säkerställda och icke säkerställda lån och därigenom stärka Stenhus finansiella ställning samt minska Bolagets räntekostnader med preliminärt cirka 17 MSEK per år. Försäljningen bedöms som helhet inte ha någon betydande inverkan på Bolagets förvaltningsresultat då intjäningen för de avyttrade fastigheterna är i paritet med den genomsnittliga räntekostnaden på de lån som avses återbetalas.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”Dessa försäljningar är en del i det konsolideringsarbete som har pågått sedan i somras efter sammanslagningen med Randviken. Genom att använda försäljningslikviden till återbetalning av våra allra dyraste lån förstärker vi en mängd viktiga nyckeltal så som nettobelåningsgrad, soliditet och räntetäckningsgrad.
Försäljningen av fastigheterna som nu offentliggörs kommer att leda till att Stenhus minskar sin nettoskuld ytterligare genom amortering av brygglån. Sammantaget skapar detta en större trygghet för Bolaget och gör oss än bättre rustade för framtiden”.

Bifogat dokument innehåller alla fastigheter som Stenhus avtalat om försäljning för under Q1 2023, inklusive den försäljning av 13 fastigheter som kommunicerades den 24 februari 2023.

Born Advokater har varit rådgivare till Stenhus i dessa transaktioner.


Ändrad 2023-03-15

  • Swedish
  • Corporate Action
  • M&A
  • News
  • IR