SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus avyttrar fastigheter för 706 MSEK till Nyfosa

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om försäljning av 13 stycken fastigheter, indirekt genom en bolagsaffär, till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 706 MSEK utan avdrag för latent skatt. Givet ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt uppgår det överenskomna fastighetsvärdet till cirka 725 MSEK, vilket innebär en rabatt om cirka tre procent jämfört med bokfört värde per Q4 2022. Köpare är Nyfosa AB och frånträde sker 31 mars 2023.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om cirka 50 300 kvm och är belägna i elva svenska kommuner. Den beräknade sammanlagda årliga hyresintäkten från fastigheterna uppgår till cirka 62 MSEK och den genomsnittliga återstående hyresavtalslängden är 4,4 år. Huvudsaklig användning är handel, lager och industri.

Likviden från försäljningen kommer att användas till amortering av säkerställda och icke säkerställda lån och därigenom stärka Stenhus finansiella ställning samt minska Bolagets räntekostnader med preliminärt cirka 49 MSEK per år. Försäljningen bedöms som helhet inte ha någon betydande inverkan på Bolagets förvaltningsresultat då intjäningen för de avyttrade fastigheterna är i paritet med den genomsnittliga räntekostnaden på de lån som avses återbetalas.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”Denna försäljning är en del i det konsolideringsarbete som har pågått sedan i somras efter sammanslagningen med Randviken. Genom att använda försäljningslikviden till återbetalning av våra allra dyraste lån förstärker vi en mängd viktiga nyckeltal så som nettobelåningsgrad, soliditet och räntetäckningsgrad.

Under förra veckan offentliggjorde vi vår avsikt att förtidsinlösa obligationer om 200 MSEK. Försäljningen av fastigheter som nu offentliggörs kommer att leda till att Stenhus minskar sin nettoskuld ytterligare genom amortering av brygglån. Sammantaget skapar detta en större trygghet för Bolaget och gör oss än bättre rustade för framtiden”.

Born Advokater och CBRE har varit rådgivare till Stenhus i denna transaktion.


Ändrad 2023-02-24

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A