SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter avser att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av MaxFastigheters utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKAJUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (“Bolaget”) har mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”), Nordea Bank Abp (”Nordea”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) som joint bookrunners för att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 2 oktober 2023 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer i SEK med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 350 miljoner och en förväntad löptid om 3 år (de ”Nya Gröna Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion förväntas att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets nyetablerade gröna finansieringsramverk daterat september 2023, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar, samt för refinansiering av de utestående MaxFast Obligationerna som definieras nedan.

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Gröna Obligationerna erbjuder Bolaget innehavare av Bolagets dotterbolag MaxFastigheter i Sverige AB (publ):s (”MaxFastigheter”) utestående icke säkerställda 2021/2024 obligationer med rörlig ränta, ISIN SE0015196084 och med en utestående volym om SEK 300 miljoner (”MaxFast Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka MaxFast Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 101.25 procent av nominellt belopp. MaxFast Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i det återköpsdokument som är daterat den 2 oktober 2023 (”Återköpsdokumentet”).

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns tillgängligt under följande länk: https://www.stenhusfastigheter.se/investerare/obligationer/.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 5 oktober 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 12 oktober 2023. Bolagets återköp av MaxFast Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Gröna Obligationerna samt villkoren som beskrivs i Återköpsdokumentet. MaxFast Obligationerna som återköps av Bolaget i Återköpserbjudandet avses överföras till MaxFastigheter.

Under förutsättning att de Nya Gröna Obligationerna emitteras och Återköpserbjudandet genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av eventuella MaxFast Obligationerna som inte blivit återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet, i enlighet med obligationsvillkoren för MaxFast Obligationerna. MaxFast Obligationerna kommer vid en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 101.19 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.

Danske Bank, Nordea och Swedbank agerar joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna samt dealer managers för Återköpserbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.

Dealer Managers:

Danske Bank: dcm_admin@danskebank.se
Nordea: nordealiabilitymanagement@nordea.com
Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se


Ändrad 2023-10-02

  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • Other
  • News
  • IR