SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter beslutar om apportemission med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet

Den 23 november 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (publ) (”Halmslätten”) att förvärva samtliga aktier i Halmslätten med vederlag bestående av nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter samt kontanter (”Erbjudandet”).

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE ELLER TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Styrelsen för Stenhus Fastigheter har, med anledning av ovan och med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, beslutat om riktad nyemission av högst 14 390 492 aktier till aktieägarna i Halmslätten, mot betalning med apportegendom i form av aktier i Halmslätten. Därtill erhåller aktieägare i Halmslätten 50 kronor för varje överlåten aktie i Halmslätten.

Nyemissionen genomförs till en teckningskurs beräknad till 20,25 kronor per aktie (mot betalning i aktier). Aktierna i Halmslätten beräknas tas upp i Bolagets balansräkning till värdet 471 288 613 kronor. Värdet till vilket apportegendomen ska tas upp i Bolagets balansräkning, samt teckningskursen, kan dock till följd av tillämpliga redovisningsregler komma att förändras beroende på förhållandena vid den s.k. transaktionstidpunkten.

Den riktade nyemissionen till aktieägarna i Halmslätten medför att det totala antalet aktier i Bolaget kan öka till högst 263 370 815, vilket skulle motsvara en utspädning om ca 5,5 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i Bolaget.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till prospektet, samt tilläggsprospekt, avseende Erbjudandet, som är tillgängliga på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).


Ändrad 2022-02-22

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Shares
  • Issuance