SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter beslutar om apportemission med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet

Den 3 mars 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB (”MaxFastigheter”) att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter (”Erbjudandet”). Den 29 juni 2021 offentliggjorde Stenhus Fastigheter beslutet att fullfölja Erbjudandet samt att förlänga acceptfristen i Erbjudandet till den 13 juli 2021, för att återstående aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i MaxFastigheter ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE ELLER TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Styrelsen för Stenhus Fastigheter har, med anledning av ovan och med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, beslutat om riktad nyemission av högst 74 829 422 aktier till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i MaxFastigheter, mot betalning med apportegendom i form av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter.

Nyemissionen genomförs tekniskt som två stycken separata apportemissioner, den första till en teckningskurs beräknad till ca 13,93 kronor per aktie (mot betalning i aktier), omfattande högst 64 932 243 aktier, och den andra till en teckningskurs beräknad till ca 14,20 kronor per aktie (mot betalning i teckningsoptioner), omfattande högst 9 897 179 aktier.

Aktierna i MaxFastigheter beräknas tas upp i Bolagets balansräkning till värdet 904 722 585,80 kronor. Teckningsoptionerna i MaxFastigheter beräknas tas upp i Bolagets balansräkning till värdet 140 539 941,80 kronor. Värdet till vilket apportegendomen ska tas upp i Bolagets balansräkning, samt teckningskursen, kan dock till följd av tillämpliga redovisningsregler komma att förändras beroende på förhållandena vid den s.k. transaktionstidpunkten.

De riktade nyemissionerna till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i MaxFastigheter medför att det totala antalet aktier i Bolaget kan öka till högst 245 149 289, vilket skulle motsvara en utspädning om ca 30,5 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i Bolaget.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till prospektet avseende Erbjudandet, som är tillgängligt på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-07 08:00 CEST.


Ändrad 2021-07-07

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Other