SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter emitterar framgångsrikt gröna obligationer om 500 miljoner kronor samt offentliggör resultatet av återköpserbjudandet avseende MaxFastigheters obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKAJUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (“Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer om ett initialt belopp om 500 miljoner kronor (”Nya Obligationerna”) och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Bolagets dotterbolag MaxFastigheter i Sverige AB (publ):s (”MaxFastigheter”) utestående icke säkerställda 2021/2024 obligationer med rörlig ränta, ISIN SE0015196084 och med en utestående volym om 300 miljoner kronor (”MaxFast Obligationerna”).

De Nya Obligationerna emitterades under ett ramverk om 700 miljoner kronor, har en löptid om 3 år och löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 600 baspunkter. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CEST den 5 oktober 2023. Bolaget har erhållit och kommer att acceptera återköp av utestående MaxFast Obligationer motsvarande ett sammanlagt nominellt belopp om 125 miljoner kronor. Bolaget offentliggör härmed att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i ett separat återköpsdokument daterat 2 oktober 2023, vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida: https://www.stenhusfastigheter.se/investerare/obligationer/) uppfyllts genom emissionen av de Nya Obligationerna och således att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet.

Priset för MaxFast Obligationerna i Återköpserbjudandet uppgår till 101,25 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likviddag för Återköperbjudandet förväntas vara 13 oktober 2023.

I enlighet med MaxFastigheters underrättelse om villkorad förtidsinlösen av MaxFast Obligationerna som offentliggjordes den 2 oktober 2023 avser MaxFastigheter, under förutsättning att villkoren däri uppfylls, utnyttja sin rätt till förtida inlösen. MaxFast Obligationerna kommer vid en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 101,19 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta och likviddagen för sådan förtida inlösen förväntas vara den 27 oktober 2023.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt dealer managers för Återköpserbjudandet. Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

Dealer Managers

Danske Bank: dcm_admin@danskebank.se
Nordea: nordealiabilitymanagement@nordea.com
Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se


Ändrad 2023-10-06

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Action
  • Other