SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter erhåller kreditbetyget BB med stabila utsikter, avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör återköpserbjudande av MaxFastigheters obligationer med ISIN SE001346024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (“Bolaget”) har erhållit ett långsiktigt kreditbetyg om ”BB” med stabila utsikter från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating (”NCR”). Analysen från NCR lyfter bland annat fram Bolagets exceptionellt långa hyreskontrakt, starka lönsamhet med höga fastighetsavkastningar och höga uthyrningsgrad i kombination med Bolagets geografiska fokus mot ett fundamentalt starkt Mälardalen. Rapporten från NCR finns tillgänglig på Bolagets hemsida (https://www.stenhusfastigheter.se/). Nordea Bank Abp (”Nordea”) har agerat som rådgivare åt Bolaget i ratingprocessen.

Stenhus Fastigheter är ett i relativa termer ungt bolag men vi som driver verksamheten har lång branscherfarenhet och för oss är det naturligt att redan i samband med vår första obligationsemission uppta en rating från NCR då vi vill belysa vår styrka i affärsmodellen och fastighetsbeståndet samt vara transparenta mot kapitalmarknaden mot bakgrund av vår syn på den som en långsiktig finansieringskälla. Vi har ambitioner att över tid stärka ratingen och som vi förstår analysen kring det initiala ratingbetyget kommer en naturlig förstärkning komma från längre historik och en växande fastighetsportfölj, vilket är vår klara målsättning”, säger Elias Georgiadis, VD Stenhus Fastigheter.

Bolaget har därutöver givit Nordea och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) i uppdrag att i egenskap av arrangörer och ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda SEK-obligationer om minimum SEK 500 miljoner och med en löptid om tre (3) år (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna erbjuder Bolaget innehavare av Bolagets dotterbolag MaxFastigheter i Sverige AB (publ):s utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall den 22 maj 2023, ISIN SE0013460243 och med utestående volym om SEK 200 miljoner (”MaxFast Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka MaxFast Obligationer (delvis eller samtliga) mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 102,00% procent av nominellt belopp. MaxFast Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 19 november 2021 (”Återköpsdokumentet”).

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: https://www.stenhusfastigheter.se/investerare/obligationer/.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 25 november 2021 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 2 december 2021 och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatum för de Nya Obligationerna. Bolagets återköp av MaxFast Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna samt villkoren som beskrivs i Återköpsdokumentet. MaxFast Obligationerna som återköps av Bolaget i Återköpserbjudandet avses överföras till MaxFastigheter i Sverige AB (publ) för att därefter cancelleras i enlighet med villkoren för de MaxFast Obligationerna.

Innehavare av MaxFast Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) avser att efter 25 november 2021 utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av MaxFast Obligationerna som inte har återköpts i samband med Återköpserbjudandet, i enlighet med obligationsvillkoren för MaxFast Obligationerna. MaxFast Obligationerna kommer i en förtida inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 101,8375 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta).

Såsom ovan angivits har Bolaget lämnat i uppdrag till Nordea och Swedbank att vara arrangörer och joint bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt dealer managers i Återköpserbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Bolaget i anslutning till de Nya Obligationerna och Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Manager:

Nordea: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank: +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se


Ändrad 2021-11-19

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information