SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter förtidsinlöser genom dotterbolaget MaxFastigheter i Sverige AB (publ) utestående obligationslån om 200 000 000 kronor

Den 22 november 2019 emitterade MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter”) seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 500 000 000 kronor (varav 200 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0013460243 (”Obligationerna”). Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att alla utestående Obligationer kommer inlösas i förtid i enlighet med punkt 9.3 i villkoren för Obligationerna.

Varje Obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, den förtida inlösendagen, den 23 mars 2023.

Betalning sker till de innehavare av Obligationer som på avstämningsdagen den 16 mars 2023 är registrerade i skuldboken som “Noteholder” i enlighet med villkoren för Obligationerna. Den sista handelsdagen för Obligationerna avses bli den 14 mars 2023 varpå Obligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

MaxFastigheter kommer skicka ut en oåterkallelig underrättelse om förtidsinlösen, vilken även kommer hållas tillgänglig på Maxfastigheters och säkerhetsagentens Nordic Trustees respektive webbplatser, allt enligt villkoren för Obligationerna.

Genom att återbetalningen sker i förtid sparar Stenhus Fastigheter räntekostnader om ca 2,9 Mkr.


Ändrad 2023-02-16

  • Corporate Action
  • Other
  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR