SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter förvärvar en fastighetsportfölj till ett underliggande fastighetsvärde om MSEK 126 med delbetalning i nyemitterade aktier till en teckningskurs om 14,00 kr per aktie

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus”) har, genom dotterbolag, ingått avtal med Ture Fastighets AB (”Säljaren”) om förvärv av samtliga aktier i fyra privata aktiebolag (”Fastighetsbolagen”). Fastighetsbolagen äger, enligt nedanstående förteckning, fyra fastigheter i södra Sverige inom segmentet sällanköps-/livsmedelshandel (gemensamt ”Portföljen”). Portföljens huvudsakliga hyresgäster är Willys, ICA Kvantum samt Burger King. Köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolagen uppgår preliminärt till MSEK 52,3 och har bestämts utifrån ett sammanlagt överenskommet värde på Portföljen om MSEK 126. Tillträde är planerat till den 30 april 2021.

Portföljen omfattar totalt cirka 5 711 kvm LOA och cirka 28 095 kvm mark. Hyresintäkterna beräknas till cirka MSEK 8,6 per år vilket ger ett beräknat normaliserat årligt driftnetto om cirka MSEK 7,6. Snittdurationen i Portföljen uppgår till ca 7,25 år. Samtliga fastigheter är belägna på välbesökta handelsområden på respektive ort.

Del av köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolagen om cirka MSEK 15, ska betalas av Stenhus genom att Stenhus emitterar 1 071 429 stycken nyemitterade aktier till Säljaren till en teckningskurs om 14,00 kr per aktie (”Emissionen”). Efter Emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till 139 016 837 aktier. Den del av förvärvet som inte finansieras genom Emission avses finansieras genom egna medel och banklån.

Beslut om Emissionen avses fattas av Stenhus styrelse i anslutning till tillträdesdagen med stöd av bemyndigande från Stenhus bolagsstämma den 24 september 2020.

Stenhus ska intill tillträdesdagen genomföra en due diligence-undersökning avseende Fastighetsbolaget och Portföljen och förvärvet är villkorat av att Stenhus vid undersökningen inte identifierar några väsentliga brister.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

I och med detta förvärv adderar vi våra första livsmedelsfastigheter till vår fastighetsportfölj. Med Ica Kvantum och Willys på bästa läge på respektive ort kan det inte bli bättre.

Glimstedt har varit Stenhus legala rådgivare i transaktionen.

Fastighetslista
Hyresgäst Ort Fastighetsbeteckning Övrig info
Willys Nybro Ängen 2 Äganderätt
Ica Kvantum Hörby Borrestad 1 Äganderätt
Burger King Växjö Österled 3 Äganderätt
Burger King Hässleholm Kuggen 18 Äganderätt

Ändrad 2021-02-18

  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A
  • News
  • IR