SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter förvärvar fastighetsportfölj för ett värde av 496 MSEK samt gör en riktad nyemission

Den förvärvade fastighetsportföljen består av sju fastigheter, två tomträtter och ett arrende i Stockholm och Göteborg för ett sammanlagt värde om MSEK 496 med delbetalning i 7 692 308 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 13,00 kr per aktie

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus”) har ingått avtal med RYK GROUP AB (”Säljaren”) om förvärv av samtliga aktier i RYK ESTATE AB under namnändring (”Fastighetsbolaget”). Fastighetsbolaget äger, enligt nedanstående förteckning, sju fastigheter, två tomträtter och ett arrende inom segmentet lager/industri/logistik i Stockholm och Göteborg (gemensamt ”Portföljen”). Köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolaget uppgår preliminärt till MSEK 142,6 och har bestämts utifrån ett överenskommet värde på Portföljen om sammanlagt MSEK 496 med marknadsmässigt avdrag för s.k. latent skatt. Tillträde är planerat till den 31 mars 2021. Förvärvet finansieras med egna medel, aktieemission och bankfinansiering.

Portföljen omfattar totalt cirka 25 500 kvm Loa och cirka 86 000 kvm mark. Hyresintäkterna beräknas till cirka MSEK 33,6 vilket ger ett beräknat normaliserat driftnetto om cirka MSEK 30,7. Snittdurationen i Portföljen uppgår till ca 5 år.

Del av köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolaget om cirka MSEK 100, ska betalas av Stenhus genom att Stenhus emitterar 7 692 308 nyemitterade aktier till Säljaren till en teckningskurs om 13,00 kr per aktie (”Emissionen”). Efter Emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till 137 945 408 aktier.

Beslut om Emissionen avses fattas av Stenhus styrelse i anslutning till tillträdesdagen med stöd av bemyndigande från Stenhus bolagsstämma den 24 september 2020. Genom Emissionen blir Säljaren den fjärde största ägaren i Stenhus med ett innehav motsvarande ca 5,58 procent av röster och kapital baserat på antal utestående aktier i Stenhus per den 18 januari 2021.

Stenhus ska intill tillträdesdagen genomföra en due diligence-undersökning avseende Fastighetsbolaget och Egendomen och förvärvet är villkorat av att Stenhus vid undersökningen inte identifierar några väsentliga brister.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Denna affär är ytterligare ett viktigt steg för Stenhus, förvärv av fastigheter med rätt inriktning och A-lägen i Stockholm och Göteborg. Att vi dessutom kan välkomna en fantastisk Entreprenör som Aktieägare, Conny Ryk, känns extra kul. Conny är en selfmaid entreprenör som grundat och byggt upp Sortera som är Sveriges största återvinningsbolag inom bygg & anläggningsavfall. Vi levererar på vår strategi i snabb takt, sedan vår notering 24 november 2020 har vi nu passerat 1 000 MSEK i förvärv.

Conny Ryk, VD Ryk Group AB, kommenterar:

– Det är med stor optimism som vi går in som stor ägare i Stenhus och det skall bli väldigt roligt att få ta del av den stora potentialen som vi ser i bolaget. Vidare känns det mycket bra att våra hyresgäster får en långsiktig fastighetsägare vilket ger både dem och oss trygghet.

Glimstedt har varit Stenhus legala rådgivare i transaktionen.

Fastighetslista
Region Ort Fastighetsbeteckning Övrig info
Stockholm Stockholm Fotocellen 6 Tomträtt
Stockholm Södertälje Månskäran 1 Äganderätt
Stockholm Sigtuna Rosersberg 11:143 Äganderätt
Stockholm Haninge Jordbromalm 2:2 Äganderätt
Göteborg Göteborg Backa 31:1 Äganderätt
Göteborg Göteborg Backa 31:2 Äganderätt
Göteborg Göteborg Backa 27:1 Äganderätt
Göteborg Göteborg Backa 27:48 Äganderätt
Göteborg Göteborg Backa 866:771 Tomträtt
Göteborg Göteborg Del av Backa 766:723 Arrende

Ändrad 2021-01-18

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A