SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter förvärvar för 65 MSEK samt emitterar aktier till en kurs om 16,50 kr per aktie

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus”) har, genom dotterbolag, ingått avtal med Svensk bolag (”Säljaren”) om förvärv av samtliga aktier i två privata aktiebolag (”Fastighetsbolagen”). Fastighetsbolagen äger, enligt nedanstående förteckning, två fastigheter varav en i Gävle (Andersberg 14:50) och en i Västerås (Magnetfältet 1) (gemensamt ”Portföljen”). Portföljens huvudsakliga hyresgäster är Asfalt och Mark i Gävle AB samt Byggmäster i Mälardalen AB. Tillträde är planerat till den 30 juni 2021.

Del av köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolagen om cirka 6,5 MSEK, ska betalas av Stenhus genom att Stenhus emitterar 393 938 stycken nyemitterade aktier till Säljaren till en teckningskurs om 16,50 kr per aktie (”Emissionen”). Efter Emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till 140 319 867 aktier. Den del av förvärvet som inte finansieras genom Emission avses finansieras genom egna medel och banklån.

Portföljen omfattar totalt cirka 3 357 kvm LOA och cirka 26 166 kvm mark. Hyresintäkterna beräknas till cirka 4,5 MSEK per år vilket ger ett beräknat normaliserat årligt driftnetto om cirka 4,1 MSEK. Snittdurationen i Portföljen uppgår till ca 4,5 år. Samtliga fastigheter är nyproducerade inom segmentet lager/lätt industri med bra läge på respektive ort. I Gävle finns det även en byggrätt om cirka 5 000 kvm BTA.

Beslut om Emissionen avses fattas av Stenhus styrelse i anslutning till tillträdesdagen med stöd av bemyndigande från Stenhus bolagsstämma den 27 maj 2021.

Stenhus ska intill tillträdesdagen genomföra en due diligence-undersökning avseende Fastighetsbolaget och Portföljen och förvärvet är villkorat av att Stenhus vid undersökningen inte identifierar några väsentliga brister.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

Med detta förvärv förstärker vi vårt segment inom lager/Lätt industri med bra hyresgäster i mycket bra läge på resp ort och återigen har vi lyckats med en offmarket affär.

Glimstedt har varit Stenhus legala rådgivare i transaktionen.


Ändrad 2021-06-04

  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A
  • News
  • IR