SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter förvärvar för MSEK 57 med delbetalning i 909 091 stycken nyemitterade aktier till en teckningskurs om 16,50 kr per aktie. Fastigheten innehåller lager/lätt industri samt byggrätter

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus”) har, genom dotterbolag, ingått avtal med privata ägarna till Spinnfast AB (”Säljaren”) om förvärv av samtliga aktier i Spinnfast AB (”Fastighetsbolaget”). Fastighetsbolaget äger fastigheten Spinnaren 4 i Köping (”Fastigheten”). Fastighetens huvudsakliga hyresgäst är NCS AB. Överenskommet värde på fastigheten om MSEK 57. Tillträde är planerat till den 1 juni 2021.

Fastigheten omfattar totalt cirka 8 903 kvm LOA för lager/lätt industri och cirka 33 293 kvm mark. Hyresintäkterna beräknas till cirka MSEK 4,1 per år vilket ger ett beräknat normaliserat årligt driftnetto om cirka MSEK 3,4. Snittdurationen i Portföljen uppgår till ca 4,0 år. På fastigheten finns även byggrätter omfattande cirka 7 000 kvm för handel där det finns ett antal intressenter för etableringar.

Del av köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolagen om cirka MSEK 15, ska betalas av Stenhus genom att Stenhus emitterar 909 091 stycken nyemitterade aktier till Säljaren till en teckningskurs om 16,50 kr per aktie (”Emissionen”). Efter Emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till 139 925 928 aktier. Den del av förvärvet som inte finansieras genom Emission avses finansieras genom egna medel och banklån.

Beslut om Emissionen avses fattas av Stenhus styrelse i anslutning till tillträdesdagen med stöd av bemyndigande från Stenhus bolagsstämma den 24 september 2020.

Stenhus ska intill tillträdesdagen genomföra en due diligence-undersökning avseende Fastighetsbolaget och fastigheten och förvärvet är villkorat av att Stenhus vid undersökningen inte identifierar några väsentliga brister.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Perfekt komplement för oss då fastigheten ligger granne med vår sedan tidigare äga fastighet i Köping och har stora projektmöjligheter för etablering av sällanköpshandel.

Glimstedt har varit Stenhus legala rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta

Elias Georgiadis, verkställande direktör

Telefon: +46 707 96 13 34

E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Mikael Nicander, vice verkställande direktör

Telefon: +46 708 70 35 91

E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Denna information lämnades, genom vice verkställande direktören Mikael Nicanders försorg, för offentliggörande klockan 20.30 den 18 januari 2021.

Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling.

För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se


Ändrad 2021-05-07

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A