SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter har erhållit accepter från ägare till ca 98,6 procent av aktierna i Randviken och förklarar därmed erbjudandet ovillkorat samt förlänger acceptfristen

Den 19 april 2022 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) att förvärva samtliga aktier i Randviken mot ett kombinerat vederlag bestående utav nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag (”Erbjudandet”). Erbjudandet har preliminärt accepterats i sådan utsträckning att Stenhus Fastigheter efter fullföljandet innehar cirka 98,6 procent av aktierna i Randviken.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Den 3 juni 2022 offentliggjorde Stenhus Fastigheter en erbjudandehandling avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”). Acceptfristen för att delta i Erbjudandet inleddes den 7 juni 2022 och skulle, med förbehåll för Stenhus Fastigheters rätt att förlänga acceptfristen, avslutas den 5 juli 2022. Stenhus Fastigheter meddelar att:

  • Stenhus Fastigheter har beslutat att fullfölja Erbjudandet. Samtliga villkor för Erbjudandet är uppfyllda eller har frånfallits.
  • Erbjudandet har preliminärt accepterats i sådan utsträckning att Stenhus Fastigheter efter fullföljandet innehar cirka 98,6 procent av aktierna i Randviken.
  • Stenhus Fastigheter förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 16 augusti 2022 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Den 6 juli 2022 offentliggjorde Stenhus Fastigheter ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingen”) med anledning av att (i) Randviken genom pressmeddelande den 1 juli 2022 offentliggjort att Randviken avyttrat fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 490 miljoner kronor, (ii) Stenhus Fastigheter genom pressmeddelande den 6 juli 2022 offentliggjort att Stenhus Fastigheter säljer fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 306 miljoner kronor, och (iii) Stenhus Fastigheter genom pressmeddelande den 6 juli 2022 offentliggjort att Stenhus Fastigheter förvärvar fastigheter till ett underliggande värde om 260 miljoner kronor och emitterar nya aktier. Till följd av offentliggörandet av Tilläggshandlingen erbjöds samtliga aktieägare som redan accepterat Erbjudandet att återkalla angiven accept inom fem arbetsdagar, dvs senast den 13 juli 2022.

Det preliminära utfallet per dagens datum, dvs. efter acceptfristens utgång men innan rätten att återkalla avgiven accept har löpt ut, har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande sammanlagt 43 807 918 aktier och röster i Randviken lämnats in i Erbjudandet, motsvarande 98,6 procent av aktierna och rösterna i Randviken.

Stenhus planerar att offentliggöra det slutliga utfallet av Erbjudandet den 14 juli 2022, dvs. dagen efter att rätten att återkalla angiven accept har löpt ut.

För att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera Erbjudandet förlängs acceptfristen till och med kl. 15:00 den 16 augusti 2022.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet kommer till följd av återkallelsefristen att behöva senareläggas och beräknas påbörjas omkring den 19 juli 2022. Utbetalning av fraktioner, dvs. andelar av aktier, beräknas påbörjas omkring den 26 juli 2022. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 22 augusti 2022.

Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. För det fall Stenhus Fastigheter blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Randviken avser Stenhus Fastigheter avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. Stenhus Fastigheter avser att verka för att Randvikens aktie avnoteras från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Stenhus Fastigheter innehar inte några andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Randvikens aktie och har inte förvärvat några andra sådana aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.


Ändrad 2022-07-06

  • Corporate Action
  • Prospectus
  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR