SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter har erhållit accepter från ägare till över 96 procent av aktierna och teckningsoptionerna i MaxFastigheter och förklarar därmed erbjudandet ovillkorat

Den 3 mars 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB (”MaxFastigheter”) att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 28 maj 2021 och skulle, med förbehåll för Stenhus Fastigheters rätt att förlänga acceptfristen, avslutas den 28 juni 2021.

Stenhus Fastigheter har mottagit accepter från ägare representerande 20 884 454 aktier och 9 516 760 teckningsoptioner i MaxFastigheter således motsvarande 96,49 procent av aktierna och 96,16 procent av teckningsoptionerna i MaxFastigheter. Villkoret om mer än 90 procents anslutningsgrad i Erbjudandet är således uppfyllt. Samtliga övriga villkor konstateras vara uppfyllda eller har frånfallits. Bolaget genomför därmed även den riktade nyemissionen till Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder som det beslutades om vid årsstämman. Nyemissionen sker till en teckningskurs om 15 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 30 000 000 kronor, och tillför Bolaget 450 000 000 kronor. Vidare förlänger Stenhus Fastigheter acceptfristen i Erbjudandet till den 13 juli 2021.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE ELLER TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Accepter från ägare representerande totalt 20 884 454 aktier och 9 516 760 teckningsoptioner i MaxFastigheter har inkommit, vilket motsvarar 96,49 procent av aktierna och rösterna samt 96,16 procent av teckningsoptionerna i MaxFastigheter. Stenhus Fastigheter innehar inte några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot MaxFastigheters aktie.

Villkoret om mer än 90 procents anslutningsgrad i Erbjudandet är således uppfyllt. Samtliga övriga villkor konstateras vara uppfyllda eller har frånfallits. Bolaget genomför därmed även den riktade nyemissionen till Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder som det beslutades om vid årsstämman.

Erbjudandet förklaras följaktligen ovillkorat och Stenhus Fastigheter kommer att fullfölja förvärvet av de aktier och teckningsoptioner som lämnats in. Redovisning av likvid för aktier och teckningsoptioner som lämnats in under acceptperioden som avslutades den 28 juni 2021 kommer att ske omkring den 7 juli 2021, enligt tidigare kommunicerad tidplan. Med anledning av fullföljandet genomför Stenhus Fastigheter även den riktade nyemissionen om 30 000 000 aktier till Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder som det beslutades om vid årsstämman i Bolaget. Nyemissionen sker till en teckningskurs om 15 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 30 000 000 kronor, och tillför Bolaget 450 000 000 kronor.

För att ge de återstående aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i MaxFastigheter, som inte lämnat in sina aktier respektive teckningsoptioner, tid att acceptera Erbjudandet kommer acceptperioden förlängas, till och med den 13 juli 2021 klockan 17.00 (CEST). Redovisning av likvid för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den tillkommande acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 21 juli 2021. Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden. Vid en eventuell ytterligare förlängning av acceptfristen kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner, som redan har accepterat erbjudandet, inte att fördröjas.

Med anledning av fullföljandet av Erbjudandet kommer MaxFastigheter att konsolideras i Stenhus Fastigheter-koncernen från och med den 1 juli 2021 i och med att Stenhus Fastigheter inte kommer erhålla kontroll över MaxFastigheter ännu vid den initiala acceptfristens utgång.

Stenhus Fastigheter kan komma att förvärva aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter under den nu förlängda acceptperioden, dock ej till ett pris överstigande priset i Erbjudandet.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet inte någon rätt att återkalla sina accepter.

Stenhus Fastigheter kommer att lämna in en begäran till MaxFastigheters styrelse om kallelse till extra bolagsstämma för att behandla förslag om val av nya styrelseledamöter i MaxFastigheter.

Stenhus Fastigheter avser att initiera tvångsinlösenförfarande avseende de återstående aktierna i MaxFastigheter i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), samt verka för att aktierna och teckningsoptionerna i MaxFastigheter avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till prospektet avseende Erbjudandet, som är tillgängligt på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).


Ändrad 2021-06-29

  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A
  • News
  • IR