SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter har idag ingått avsiktsförklaring om avyttring av fastighetsportfölj till ett sammanlagt värde om 329,6 MSEK

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”) har idag tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med Krona Public Real Estate AB (publ) (”Krona”) avseende avyttring av en fastighetsportfölj som omfattar ett värde om totalt cirka 329,6 MSEK.

Fastigheterna avses säljas för bedömt marknadsvärde enligt oberoende värdering, mot en köpeskilling som kommer bestå av nyemitterade aktier i Krona. Eftersom Stenhus Fastigheter äger 29,9 procent av Krona betraktas den tilltänkta transaktionen som en närståendetransaktion enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25, vilken således ska godkännas av bolagsstämma i både Krona och Stenhus Fastigheter.

Avsiktsförklaringen är inte bindande. Parterna avser att ingå bindande aktieöverlåtelseavtal under perioden mars-april 2024 som kommer vara villkorat av bland annat att bolagsstämma i Krona och Stenhus Fastigheter godkänner transaktionen.

Krona har genom pressmeddelande den 1 mars 2024 offentliggjort den ingångna avsiktsförklaringen.

Ytterligare information om den tilltänkta avyttringen kommer att offentliggöras av Stenhus Fastigheter och Krona i samband med kallelse till parternas respektive bolagsstämma.


Ändrad 2024-03-01

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Action
  • Other