SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter har slutfört den riktade emissionen och tillförts 222,5 MSEK till teckningskursen 31,40 kronor per aktie

Den 30 december 2021 offentliggjorde Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) att extra bolagsstämma i Bolaget, den dagen, beslutat om en riktad nyemission till Bolagets huvudägare, till kursen 31,40 kronor per aktie, för att finansiera den kontanta delen av Bolagets erbjudande till aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (publ) (”Erbjudandet”).

Teckning av samtliga aktier i nyemissionen har skett och teckningslikvid för samtliga aktier har erlagts innebärandes att Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder vardera erlagt betalning med ca 111 250 011 kronor till Bolaget. Således har alltså totalt ca 222 500 022 kronor (”Emissionslikviden”) tillförts Stenhus Fastigheter. Emissionslikviden ska i första hand användas till att finansiera det kontanta vederlaget i Erbjudandet. Baserat på inkomna accepter per dagens datum har Bolaget förvärvat 802 515 aktier under Erbjudandet för ett totalt kontant vederlag om 40 125 750 kronor samt totalt 3 210 060 nyemitterade vederlagsaktier i Bolaget.

Erbjudandet är förlängt intill den 1 april 2022 och således fortsatt pågående. Den del av Emissionslikviden som inte behövs för att finansiera den kontanta delen av Erbjudandet kommer Bolaget att kunna använda för framtida förvärv.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Denna nyemission stärker vår kassa inför framtida förvärv. Det visar även tydligt vilka förväntningar våra två största ägare har på Bolagets framtid vad gäller tillväxt och värde.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till prospektet, samt tilläggsprospekt, avseende Erbjudandet, som är tillgängliga på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).


Ändrad 2022-03-23

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Action
  • Other