SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter kommer redovisa en hög positiv värdeförändring i sitt fastighetsbestånd

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) har låtit utföra externa värderingar avseende samtliga Bolagets fastigheter för uppfyllande av regelverket avseende prospekt som Bolaget upprättar med anledning av Bolagets offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier och teckningsoptioner utgivna av MaxFastigheter i Sverige AB. Värderingarna påvisar en total värdeökning på Bolagets fastigheter om drygt 100 MSEK jämfört med vad som tidigare har kommunicerats.

Värderingarna har genomförts av oberoende externa värderare med värderingstidpunkt, mars 2021. Av värderingarna framgår att det sammanlagda marknadsvärdet på Bolagets fastigheter per den 31 mars 2021 (dvs. innefattande förvärvade fastigheter som ännu ej per idag har tillträtts) kommer att uppgå till ca 2 600 MSEK. Detta innebär en total värdeökning om drygt 100 MSEK jämfört med Bolagets senaste värdering av fastigheterna, varav drygt 50 Mkr avser värdeökningar på de fastigheter som Bolaget ägde per den 31 december 2020, och som värderades i samband med Bolagets Q4-rapport, samt drygt 50 Mkr avser värdeökningar på fastigheter som Bolaget har förvärvet under 2021, jämfört med förvärvspriset. Den totala värdeförändringen om drygt 100 MSEK motsvarar en värdeökning om cirka 0,75 kr per aktie i Bolaget.


Ändrad 2021-03-22

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information