SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter kontrollerar 32,51 procent av aktierna i Halmslätten och förlänger acceptfristen till den 15 mars 2022

Den 23 november 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (publ) (”Halmslätten”) att förvärva samtliga aktier i Halmslätten med vederlag bestående av nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter samt kontanter (”Erbjudandet”). Under acceptperioden, till och med den 1 mars 2022, har Erbjudandet accepterats av ägare till 16,74 procent av aktierna i Halmslätten. Dessutom har Stenhus Fastigheter, utanför Erbjudandet, genom för- respektive sidoaffärer, förvärvat 702 377 aktier motsvarande 15,77 procent av aktierna i Halmslätten. För att ge de återstående aktieägarna i Halmslätten, som inte lämnat in sina aktier, tid att acceptera Erbjudandet förlänger Stenhus Fastigheter härmed acceptperioden till och med den 15 mars 2022 klockan 17.00 (CET).

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE ELLER TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Mot bakgrund av ovan offentliggjorde Stenhus Fastigheter den 22 februari 2022 att Bolaget beslutat om riktad nyemission av högst 14 390 492 aktier till aktieägarna i Halmslätten, mot betalning med apportegendom i form av aktier i Halmslätten. Utbetalning till ägare till de 744 826 aktier i Halmslätten som lämnats in innan den 1 mars 2022 påbörjas omedelbart och beräknas ske senast den 9 mars 2022. I enlighet med vad som framgår av erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet hade Stenhus Fastigheter, innan Erbjudandet lämnades, ingått avtal avseende förvärv av 648 377 aktier i Halmslätten, motsvarande ca 14,57 procent av samtliga aktier och röster i Halmslätten. Dessutom har Stenhus Fastigheter, utanför Erbjudandet, förvärvat ytterligare 54 000 aktier motsvarande ca 1,2 procent av aktierna i Halmslätten, vilket har gjorts på villkor som inte har varit förmånligare än villkoren i Erbjudandet. Utöver vad som anges ovan innehar inte Stenhus Fastigheter några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Halmslättens aktie.

För att ge de återstående aktieägarna i Halmslätten, som inte lämnat in sina aktier, tid att acceptera Erbjudandet kommer acceptperioden förlängas, till och med den 15 mars 2022 klockan 17.00 (CET). Redovisning av likvid för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den tillkommande acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 22 mars 2022.

Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden. Vid en eventuell ytterligare förlängning av acceptfristen kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat erbjudandet inte att fördröjas. Stenhus Fastigheter förklarade Erbjudandet ovillkorat den 30 december 2021.

Stenhus Fastigheter kan komma att förvärva aktier i Halmslätten under den nu förlängda acceptperioden, dock ej till ett pris överstigande priset i Erbjudandet.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till prospektet, och tilläggsprospekt, avseende Erbjudandet, som är tillgängliga på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).

Kontakt

Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se
 
Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Stenhus Fastigheter i Norden AB
Tel: 08 – 410 22 100
E-post: info@stenhusfastigheter.se
Hemsida: stenhusfastighter.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling.
 
För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [2022-03-02] [08:30] CET.


Ändrad 2022-03-02

  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Other
  • News
  • IR