SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter kontrollerar 33,82 procent av aktierna i Halmslätten och förlänger acceptfristen till den 1 april 2022

Den 23 november 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (publ) (”Halmslätten”) att förvärva samtliga aktier i Halmslätten med vederlag bestående av nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter samt kontanter (”Erbjudandet”). Den 2 mars 2022 offentliggjorde Stenhus Fastigheter beslutet att förlänga acceptfristen i Erbjudandet till den 15 mars 2022 för att återstående aktieägare i Halmslätten ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet. Stenhus Fastigheter har idag beslutat att ytterligare förlänga acceptfristen till den 1 april 2022 klockan 17.00 (CET).

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Den förlängda acceptfristen löpte ut den 15 mars 2022 och Stenhus Fastigheter meddelar idag att:

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Stenhus Fastigheter, efter den förlängda acceptfristen som avslutades 15 mars 2022, kontrollerar totalt 1 504 892 aktier, motsvarande 33,82 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Halmslätten.
  • Stenhus Fastigheter förlänger acceptperioden för Erbjudandet till och med den 1 april 2022 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Vid utgången av den förlängda acceptperioden, den 15 mars 2022, har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 802 515 aktier i Halmslätten, motsvarande ca 18 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Halmslätten. Det innebär att under den förlängda acceptperioden har accepter avseende ytterligare 57 689 aktier erhållits. Redovisning av likvid för aktier som lämnats in i Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 22 mars 2022.

I enlighet med vad som framgår av erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet hade Stenhus Fastigheter, innan Erbjudandet lämnades, ingått avtal avseende förvärv av 648 377 aktier i Halmslätten, motsvarande ca 14,57 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Halmslätten. Dessutom har Stenhus Fastigheter, utanför Erbjudandet, förvärvat ytterligare 54 000 aktier motsvarande ca 1,2 procent av aktierna i Halmslätten, vilket har gjorts på villkor som inte har varit förmånligare än villkoren i Erbjudandet.

Totalt kontrollerar Stenhus Fastigheter således 1 504 892 aktier i Halmslätten, vilket motsvarar 33,82 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Halmslätten. Stenhus Fastigheter förklarade Erbjudandet ovillkorat den 30 december 2021.

Utöver vad som anges ovan innehar inte Stenhus Fastigheter några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Halmslättens aktie.

För att ge de återstående aktieägarna i Halmslätten, som inte lämnat in sina aktier, ytterligare tid att acceptera Erbjudandet kommer acceptperioden förlängas, till och med den 1 april 2022 klockan 17,00 (CEST). Redovisning av likvid för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den tillkommande acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 8 april 2022. Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden. Vid en eventuell ytterligare förlängning av acceptfristen kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat erbjudandet inte att fördröjas.

Stenhus Fastigheter kan komma att förvärva aktier i Halmslätten under den nu förlängda acceptperioden, dock ej till ett pris överstigande priset i Erbjudandet.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till prospektet, och tilläggsprospekt, avseende Erbjudandet, som är tillgängliga på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).


Ändrad 2022-03-16

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Other