SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter kontrollerar 33,84 procent av aktierna i Halmslätten efter genomförandet av det offentliga uppköpserbjudandet

Den 23 november 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (publ) (”Halmslätten”) att förvärva samtliga aktier i Halmslätten med vederlag bestående av nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter samt kontanter (”Erbjudandet”). Den 2 mars 2022 offentliggjorde Stenhus Fastigheter beslutet att förlänga acceptfristen i Erbjudandet till den 15 mars 2022, samt därefter ytterligare till den 1 april 2022, för att återstående aktieägare i Halmslätten ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet. Mot bakgrund av att Halmslätten offentliggjort att Halmslätten ingått bindande avtal avseende försäljning av sin fastighetsportfölj har Stenhus Fastigheter idag beslutat att inte förlänga acceptfristen i Erbjudandet ytterligare.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Erbjudandet är nu avslutat. Vid utgången av den förlängda acceptperioden, den 15 mars 2022, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 802 515 aktier i Halmslätten, motsvarande ca 18 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Halmslätten. Redovisning av likvid för aktier som lämnats in i Erbjudandet senast den 15 mars 2022 påbörjades den 22 mars 2022.

Under den ytterligare förlängda acceptperioden som avslutades den 1 april 2022 hade ytterligare accepter inkommit avseende 844 aktier, motsvarande ca 0,019 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Halmslätten. Redovisning av likvid för aktier som lämnats in i Erbjudandet senast den 1 april 2022 avses påbörjas kring den 8 april 2022.

I enlighet med vad som framgår av erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet hade Stenhus Fastigheter, innan Erbjudandet lämnades, ingått avtal avseende förvärv av 648 377 aktier i Halmslätten, motsvarande ca 14,57 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Halmslätten. Dessutom har Stenhus Fastigheter, utanför Erbjudandet, förvärvat ytterligare 54 000 aktier motsvarande ca 1,2 procent av aktierna i Halmslätten, vilket har gjorts på villkor som inte har varit förmånligare än villkoren i Erbjudandet.

Stenhus Fastigheter förklarade Erbjudandet ovillkorat den 30 december 2021. Efter genomförandet av Erbjudandet kontrollerar Stenhus Fastigheter således totalt 1 505 736 aktier i Halmslätten, vilket motsvarar 33,84 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Halmslätten. Utöver vad som anges ovan innehar inte Stenhus Fastigheter några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Halmslättens aktie.


Ändrad 2022-04-01

  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Other
  • News
  • IR