SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter kontrollerar 98,44 procent av aktierna i MaxFastigheter och förlänger acceptfristen samt avser påkalla inlösen av minoritetsaktier i MaxFastigheter

Den 3 mars 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB (”MaxFastigheter”) att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter (”Erbjudandet”). Den 29 juni 2021 offentliggjorde Stenhus Fastigheter beslutet att fullfölja Erbjudandet samt att förlänga acceptfristen i Erbjudandet till den 13 juli 2021 för att återstående aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i MaxFastigheter ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet. Stenhus Fastigheter har idag beslutat att ytterligare förlänga acceptfristen till den 16 augusti 2021.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE ELLER TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Den förlängda acceptperioden löpte ut den 13 juli 2021 och Stenhus Fastigheter meddelar idag att:

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Stenhus Fastigheter, efter den förlängda acceptperioden som avslutades 13 juli 2021, kontrollerar totalt 21 305 695 aktier, motsvarande 98,44 procent av aktierna och rösterna i MaxFastigheter, samt totalt 9 756 216 teckningsoptioner, motsvarande 98,58 procent av teckningsoptionerna i MaxFastigheter.
  • Stenhus Fastigheter förlänger acceptperioden för Erbjudandet till och med den 16 augusti 2021 för att kvarvarande aktieägare och innehavare av teckningsoptioner ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.
  • Stenhus Fastigheter avser att påkalla inlösen av minoritetsaktierna i MaxFastigheter.

Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 13 juli 2021 har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 21 305 695 aktier i MaxFastigheter, vilket motsvarar cirka 98,44 procent av aktierna och rösterna i MaxFastigheter, samt av innehavare till totalt 9 756 216 teckningsoptioner i MaxFastigheter, vilket motsvarar cirka 98,58 procent av teckningsoptionerna i MaxFastigheter.

Det innebär att under den förlängda acceptperioden har accepter avseende ytterligare 421 241 aktier och 239 456 teckningsoptioner erhållits.

Utöver vad som anges ovan innehar inte Stenhus Fastigheter några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot MaxFastigheter aktie.

För att ge de återstående aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i MaxFastigheter, som inte lämnat in sina aktier respektive teckningsoptioner, ytterligare tid att acceptera Erbjudandet kommer acceptperioden förlängas, till och med den 16 augusti 2021 klockan 17.00 (CEST). Redovisning av likvid för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den tillkommande acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 24 augusti 2021. Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden. Vid en eventuell ytterligare förlängning av acceptfristen kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner, som redan har accepterat erbjudandet, inte att fördröjas.

Stenhus Fastigheter kan komma att förvärva aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter under den nu förlängda acceptperioden, dock ej till ett pris överstigande priset i Erbjudandet.

Stenhus Fastigheter kommer att lämna in en begäran till MaxFastigheters styrelse om kallelse till extra bolagsstämma för att behandla förslag om val av nya styrelseledamöter i MaxFastigheter.

Stenhus Fastigheter avser att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier i MaxFastigheter som inte lämnats in i Erbjudandet. Vidare avser Stenhus Fastigheter begära att MaxFastigheter ansöker om att MaxFastigheters aktier och teckningsoptioner avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i MaxFastigheters aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market kommer offentliggöras av Stenhus Fastigheter efter att det fastställts av Nasdaq First North Growth Market.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till prospektet avseende Erbjudandet, som är tillgängligt på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).


Ändrad 2021-07-15

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Action
  • Other