SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter kontrollerar 99,5 procent av aktierna i Randviken efter genomförandet av det offentliga uppköpserbjudandet

Den 19 april 2022 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) att förvärva samtliga aktier i Randviken mot ett kombinerat vederlag bestående utav nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag (”Erbjudandet”). Den 6 juli 2022 offentliggjorde Bolaget beslutet att förlänga acceptfristen i Erbjudandet, till den 16 augusti 2022, för att återstående aktieägare i Randviken ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet. Stenhus Fastigheter har idag beslutat att inte förlänga acceptfristen i Erbjudandet ytterligare. Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Stenhus Fastigheter efter genomförandet av Erbjudandet kontrollerar cirka 99,5 procent av aktierna i Randviken.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Under den förlängda acceptperioden, som avslutades den 16 augusti 2022, hade ytterligare accepter inkommit avseende 373 898 aktier, motsvarande cirka 0,8 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Randviken. Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in i Erbjudandet senast den 16 augusti 2022 beräknas kunna påbörjas omkring den 22 augusti 2022. Utbetalning av likviden för fraktioner, dvs. andelar av aktier, beräknas påbörjas omkring den 26 augusti 2022. Stenhus Fastigheter förklarade Erbjudandet ovillkorat den 6 juli 2022 och Bolaget har idag beslutat att inte förlänga acceptfristen i Erbjudandet ytterligare. Erbjudandet är därmed avslutat.

Vid utgången av den förlängda acceptperioden, den 16 augusti 2022, har Erbjudandet sammantaget accepterats av aktieägare representerande totalt 44 181 816 aktier i Randviken, motsvarande cirka 99,5 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Randviken. Efter genomförandet av Erbjudandet kontrollerar Stenhus Fastigheter således cirka 99,5 procent av det totala aktiekapitalet och rösterna i Randviken.

I enlighet med vad som tidigare har offentliggjorts har Stenhus Fastigheter säkerställt att innehavare av teckningsoptioner i Randviken, vilka inte ingick i Erbjudandet, ges skälig behandling. Stenhus Fastigheter erbjöd sig, med anledning därav, att förvärva teckningsoptionerna i Randviken till ett pris om 13,93 kronor per teckningsoption. Samtliga teckningsoptionsinnehavare i Randviken accepterade Stenhus Fastigheters erbjudande om att förvärva teckningsoptionerna och utbetalning av vederlag för teckningsoptionerna har skett.

Utöver vad som ovan angetts har Stenhus Fastigheter inte förvärvat några aktier i Randviken (eller andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot aktier i Randviken) utanför Erbjudandet.

Stenhus Fastigheter kommer att lämna in en begäran till Randvikens styrelse om kallelse till extra bolagsstämma för att behandla förslag om val av nya styrelseledamöter i Randviken. Stenhus Fastigheter avser även att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnas in i Erbjudandet. Stenhus Fastigheter avser vidare att verka för att Randvikens aktier avnoteras från Nasdaq First North Premier Growth Market.


Ändrad 2022-08-17

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A