SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter kontrollerar 99,57 procent av aktierna i MaxFastigheter efter genomförandet av det offentliga budpliktserbjudandet

Den 3 mars 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB (”MaxFastigheter”) att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter (”Erbjudandet”). Den 29 juni 2021 offentliggjorde Stenhus Fastigheter beslutet att fullfölja Erbjudandet samt att förlänga acceptfristen i Erbjudandet till den 13 juli 2021 för att återstående aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i MaxFastigheter ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet. Den 14 juli 2021 förlängdes acceptfristen i Erbjudandet ytterligare till den 16 augusti 2021. Stenhus Fastigheter har idag beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE ELLER TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Erbjudandet är nu avslutat. Vid utgången av den ytterligare förlängda acceptperioden, den 16 augusti 2021, har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 21 551 628 aktier i MaxFastigheter, vilket motsvarar cirka 99,57 procent av aktierna och rösterna i MaxFastigheter samt av innehavare till totalt 9 885 621 teckningsoptioner i MaxFastigheter, vilket motsvarar cirka 99,88 procent av teckningsoptionerna i MaxFastigheter.

Det innebär att under den ytterligare förlängda acceptperioden har accepter avseende ytterligare 245 933 aktier och 129 405 teckningsoptioner erhållits. Detta innebär att Stenhus Fastigheter sammanlagt kontrollerar totalt 21 551 628 aktier, motsvarande 99,57 procent av aktierna och rösterna i MaxFastigheter, samt totalt 9 885 621 teckningsoptioner, motsvarande 99,88 procent av teckningsoptionerna i MaxFastigheter.

Utöver vad som anges ovan innehar inte Stenhus Fastigheter några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot MaxFastigheter aktie.

Redovisning av likvid för aktier som lämnats in i Erbjudandet under den ytterligare förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 24 augusti 2021.

Stenhus Fastigheter kommer att påkalla tvångsinlösenförfarande avseende de återstående aktierna, och teckningsoptionerna, i MaxFastigheter.


Ändrad 2021-08-18

  • Swedish
  • Corporate Action
  • Other
  • News
  • IR