SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) att förvärva samtliga aktier i Randviken mot ett kombinerat vederlag bestående utav nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag (”Erbjudandet”). Stenhus Fastigheter äger för närvarande inga aktier i Randviken. Ägare till sammanlagt 23 120 422 aktier, motsvarande cirka 52,1 procent av det totala antalet aktier i Randviken, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet och således åtagit sig att överlåta samtliga sina aktier till Stenhus Fastigheter enligt villkoren i Erbjudandet. Randvikens och Stenhus Fastigheters aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), Randviken i segmentet Premier.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Sammanfattning

 • Stenhus Fastigheter äger för närvarande inga aktier i Randviken.
 • Vederlaget i Erbjudandet för aktier i Randviken består av en kombination av aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag. Stenhus Fastigheter erbjuder varje aktieägare i Randviken följande:
  • Avseende 68,90 procent av aktierna i Randviken som aktieägaren överlåter: 3,6285 nya aktier i Stenhus Fastigheter per aktie i Randviken, och
  • Avseende återstående 31,10 procent av aktierna i Randviken som aktieägaren överlåter: 61,10 SEK per aktie i Randviken.
 • Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 2 714 MSEK baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North den 14 april 2022.
 • Erbjudandet, motsvarande en värdering om 61,10 SEK per aktie baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktier på Nasdaq First North den 14 april 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), innebär en premie om 8,34 procent i förhållande till stängningskursen om 56,40 SEK för Randvikens aktier på Nasdaq First North den 14 april 2022.
 • Erbjudandet, motsvarande en värdering om 65,37 SEK per aktie baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Stenhus Fastigheters aktier på Nasdaq First North under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 14 april 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), innebär en premie om 6,95 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 61,13 SEK för Randvikens aktier på Nasdaq First North under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 14 april 2022.
 • Erbjudandet omfattar inte några teckningsoptioner som givits ut av Randviken till dess anställda, och nyckelpersoner, inom ramen för Randvikens incitamentsprogram. Stenhus Fastigheter kommer att ge deltagare i sådana program skälig behandling i samband med Erbjudandet i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”).
 • Ägare till sammanlagt 23 120 422 aktier, motsvarande cirka 52,1 procent av det totala antalet aktier i Randviken, har lämnat oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet och således åtagit sig att överlåta samtliga sina aktier till Stenhus Fastigheter enligt villkoren i Erbjudandet.
 • Nötudden Fastigheter Holding AB, som äger 11,6 procent av aktierna och rösterna i Randviken, har uttalat att de ser att genomförandet av Erbjudandet leder till positiva synergier för Randviken. Nötudden Fastigheter Holding AB har dock, per idag, inte ingått någon utfästelse om att acceptera Erbjudandet.
 • Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, som tillsammans representerar cirka 54,6 procent av rösterna och aktierna i Stenhus Fastigheter, har förbundit sig att vid bolagsstämma i Stenhus Fastigheter rösta för beslut om att emittera nya aktier i Stenhus Fastigheter genom en apportemission till aktieägare i Randviken som accepterar Erbjudandet.
 • Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 7 juni 2022 och avslutas omkring den 5 juli 2022.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter inom segmenten offentliga
fastigheter, lager, lätt industri, logistik samt sällanköp- och livsmedelshandel. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen, Mälardalen och Karlstad. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling. Per den 31 december 2021 uppgick Stenhus Fastigheters bestånd till 116 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om cirka 7 168 MSEK. Stenhus Fastigheters intjäningsförmåga på helårsbasis per den 31 december 2021 uppgick till 267 MSEK i förvaltningsresultat.

Randviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter med tonvikt på fastigheter inom segmenten lager/lätt industri, samhällsfastigheter och kontor. Fastighetsbeståndet är huvudsakligen koncentrerat till Stockholmsregionen och övriga Mellansverige. Per den 31 december 2021 uppgick Randvikens bestånd till 54 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om cirka 6 401 MSEK. Randvikens intjäningsförmåga på helårsbasis per den 31 december 2021 uppgick till 207 MSEK i förvaltningsresultat.

Stenhus Fastigheter ser flera likheter med Randviken, både operationellt och finansiellt, och bedömer att det finns god potential till synergieffekter. Bägge bolagens tillgångar utgörs huvudsakligen av fastigheter inom segmenten lager, lätt industri och logistik med likvärdiga hyresdurationer. Därtill medför de geografiska överlappningarna möjligheter till synergier i förvaltningen, vilket bedöms skapa stordriftsfördelar som kommer att gynna aktieägarna i det sammanslagna bolaget. Samgåendet medför tillskapandet av ett större bolag med en starkare kreditprofil, vilket bedöms ge möjligheter till gynnsammare finansieringsvillkor och bredare finansieringsmöjligheter. Att skapa en större och mer diversifierad fastighetsportfölj med ett starkt kassaflöde ligger i linje med både Stenhus Fastigheters och Randvikens operativa tillväxtmål.

Stenhus Fastigheter bedömer att det efter samgåendet går att genomföra årliga finansiella och operationella besparingar om drygt 20 MSEK. Vidare medför samgåendet en bredare aktieägarbas och potentiellt ökad uppmärksamhet från kapitalmarknadens aktörer. Randviken har liksom Stenhus Fastigheter visat på en stark tillväxt med en hög förvärvstakt, i linje med bolagens tillväxtstrategi, vision och mål. Stenhus Fastigheter är övertygade om att ett samgående med Randviken kommer att skapa en starkare gemensam plattform med förbättrade möjligheter för tillväxt och värdeskapande.

Det sammanslagna bolaget innehade per den 31 december 2021 ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om 13 569 MSEK och en intjäningsförmåga på helårsbasis om 474 MSEK i förvaltningsresultat. Mer information om finansiella effekter av samgåendet kommer att presenteras i erbjudandehandlingen för Erbjudandet.

Randvikens anställda
Stenhus Fastigheter anser att ledningen och de anställda i Randviken på kort tid har byggt upp ett mycket framgångsrikt bolag med en attraktiv fastighetsportfölj. Stenhus Fastigheter förväntar sig att den föreslagna sammanslagningen av verksamheterna kommer att vara positiv för båda bolagen då sammanslagningen medför att två mycket professionella och kompetenta organisationer sammanförs, vilket säkerställer kontinuitet i den nya koncernen. Stenhus Fastigheters avser att erbjuda samtliga anställda inom Randviken anställningar i den nya koncernen.

Erbjudandet
Vederlag
Vederlaget i Erbjudandet för aktierna i Randviken består av en kombination av aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag. Stenhus Fastigheter erbjuder varje aktieägare i Randviken följande:

 • Avseende 68,90 procent av aktierna i Randviken som aktieägaren överlåter: 3,6285 nya aktier i Stenhus Fastigheter per aktie i Randviken, och
 • Avseende återstående 31,10 procent av aktierna i Randviken som aktieägaren överlåter: 61,10 SEK per aktie i Randviken.

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Om Randviken skulle lämna utdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

Budpremie
Erbjudandet, motsvarande en värdering om 61,10 SEK per aktie baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktier på Nasdaq First North den 14 april 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), innebär en premie om 8,34 procent i förhållande till stängningskursen om 56,40 SEK för Randvikens aktier på Nasdaq First North den 14 april 2022.

Erbjudandet, motsvarande en värdering om 65,37 SEK per aktie baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Stenhus Fastigheters aktier på Nasdaq First North under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 14 april 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), innebär en premie om 6,95 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 61,13 SEK för Randvikens aktier på Nasdaq First North under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 14 april 2022.

Fraktioner
Inga fraktioner av aktier i Stenhus Fastigheter kommer att levereras till de aktieägare i Randviken som accepterar Erbjudandet. För det fall en aktieägare i Randviken lämnar in ett sådant antal aktier i Randviken i Erbjudandet att aktievederlaget som ska levereras för dessa inte uppgår till ett jämt antal nya aktier i Stenhus Fastigheter, kommer vederlag för dessa överskottsfraktioner av aktier att betalas ut kontant.

Erbjudandets totala värde
Erbjudandet värderar per idag varje aktie i Randviken till cirka 61,10 SEK och Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 2 714 MSEK, baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie per den 14 april 2022.[1]

Rätter inom Randvikens incitamentsprogram
Erbjudandet omfattar inte några teckningsoptioner, eller andra rätter, som givits, eller planeras att ges, ut av Randviken till dess anställda och nyckelpersoner inom ramen för Randvikens incitamentsprogram. Stenhus Fastigheter kommer att ge deltagare i sådana program skälig behandling i samband med Erbjudandet i enlighet med Takeover-reglerna.

Åtaganden från aktieägare i Randviken
Aktieägare i Randviken som tillsammans representerar cirka 52,1 procent av aktierna och rösterna i Randviken, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta samtliga av sina aktier i Randviken i Erbjudandet, i enlighet med nedan:

 • Fastpartner AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 4 143 536 aktier, motsvarande cirka 9,3 procent av aktierna i Randviken;
 • SBB i Norden AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 4 002 989 aktier, motsvarande cirka 9,0 procent av aktierna i Randviken;
 • LANDIA AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 3 664 017 aktier, motsvarande cirka 8,3 procent av aktierna i Randviken;
 • RMW Rand AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 2 686 861 aktier, motsvarande cirka 6,1 procent av aktierna i Randviken;
 • Cernera Kapital AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 2 349 888 aktier, motsvarande cirka 5,3 procent av aktierna i Randviken;
 • Tosito AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 2 045 469 aktier, motsvarande cirka 4,6 procent av aktierna i Randviken;
 • Relevante Wealth Management AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga 1 318 234 aktier, motsvarande cirka 3,0 procent av aktierna i Randviken;
 • Botvid Holding AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 1 076 034 aktier, motsvarande cirka 2,4 procent av aktierna i Randviken;
 • Vincero AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 797 174 aktier, motsvarande cirka 1,8 procent av aktierna i Randviken;
 • Vault Investment Partners AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 748 610 aktier, motsvarande cirka 1,7 procent av aktierna i Randviken;
 • Victorycastle AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 222 392 aktier, motsvarande cirka 0,5 procent av aktierna i Randviken; och
 • Antja AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina 65 218 aktier, motsvarande cirka 0,1 procent av aktierna i Randviken.

Åtagandena upphör att gälla för det fall Erbjudandet upphör eller dras tillbaka. Åtagandena är villkorade av att Erbjudandet lämnas i enlighet med Takeover-reglerna. Åtagandena är i övrigt inte villkorade, innebärandes bland annat att de gäller även om exempelvis någon annan budgivare lämnar ett konkurrerande bud avseende aktierna i Randviken med ett vederlag som överstiger vederlaget i Erbjudandet.

Nötudden Fastigheter Holding AB, som äger 11,6 procent av aktierna och rösterna i Randviken, har uttalat att de ser att genomförandet av Erbjudandet leder till positiva synergier för Randviken. Nötudden Fastigheter Holding AB har dock, per idag, inte ingått någon utfästelse om att acceptera Erbjudandet.

Vissa närstående parter
Randvikens styrelseledamöter Tobias Emanuelsson och Robin Rutili samt verkställande direktör Gustaf Segerborg, som även äger aktier i Randviken, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Vidare har bolag där Randvikens styrelseledamot Lars Tagesson innehar en ledande befattning samt bolag där Randvikens styrelsesuppleant Oskar Malmén innehar en ledande befattning åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Enligt punkt II.18 i Takeover-reglerna har dessa personer en intressekonflikt och får därmed inte delta i Randvikens handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet. För åtagandena gäller de villkor som framgår under rubriken ”Åtaganden från aktieägare i Randviken”.

Värderingsutlåtande och eventuellt uttalande från en oberoende budkommitté i Randviken
Aktieägare närstående Randvikens styrelseledamöter Tobias Emanuelsson, Lars Tagesson, Robin Rutili och styrelsesuppleanten Oskar Malmén, tillsammans representerandes 29,2 procent av aktierna i Randviken, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet (se vidare under "Åtaganden från aktieägare i Randviken" och ”Vissa närstående parter” ovan), varför Tobias Emanuelsson, Lars Tagesson, Robin Rutili och Oskar Malmén inte kommer att delta i Randvikens utvärdering av eller beslut om Erbjudandet. Kvarvarande oberoende styrelseledamöterna i Randviken avses formera en budkommitté som kommer att företräda Randviken i samband med Erbjudandet (den "Oberoende Budkommittén").

Den Oberoende Budkommittén ska i enlighet med Takeover-reglerna ge oberoende expertis i uppdrag att avge ett värderingsutlåtande (en så kallad "fairness opinion") avseende Erbjudandet vilket ska offentliggöras senast två veckor före acceptfristens utgång. Den Oberoende Budkommittén kan vidare i samband med offentliggörandet av värderingsutlåtandet komma att, men har ingen skyldighet att, offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen för denna uppfattning.

Värderingsutlåtandet och eventuellt uttalande av den Oberoende Budkommittén kommer, om det är möjligt, att återges i sin helhet i den erbjudandehandling som kommer att upprättas och offentliggöras av Stenhus Fastigheter.

Villkor för Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Stenhus Fastigheter blir ägare till aktier som representerar mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Randviken;
 2. att aktieägarna i Stenhus Fastigheter, vid en bolagsstämma beslutar, med erforderlig majoritet, att emittera nya aktier i Stenhus Fastigheter i anslutning till Erbjudandet genom en apportemission till de aktieägare i Randviken som accepterar Erbjudandet;
 3. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Randviken erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits, i varje enskilt fall, på för Stenhus Fastigheter acceptabla villkor; samt
 4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Randviken helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Stenhus Fastigheters kontroll och vilken Stenhus Fastigheter inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet.

Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 – 4 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Stenhus Fastigheters förvärv av Randviken. Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett eller flera av villkoren ovan.

Stenhus Fastigheter i korthet
Stenhus Fastigheter är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i september 2020. Stenhus Fastigheters aktier är sedan november 2020 upptagna till handel på Nasdaq First North.

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter inom segmenten offentliga fastigheter, lager, lätt industri, logistik samt sällanköp- och livsmedelshandel. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling. Per den 31 december 2021 uppgick Stenhus Fastigheters bestånd till 116 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om cirka 7 168 MSEK. Ytterligare information om Stenhus Fastigheter finns på www.stenhusfastigheter.se.

Randviken i korthet
Randviken är ett svenskt publikt aktiebolag. En ny redovisningsmässig koncern bildades i juni 2021 genom ett omvänt förvärv av Raybased Holding AB (publ). Randvikens aktier är sedan december 2021 upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Randviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter med tonvikt på fastigheter inom segmenten lager/lätt industri, kontor och bostäder. Per den 31 december 2021 uppgick Randvikens bestånd till 54 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om cirka 6 401 MSEK. Ytterligare information om Randviken finns på www.randviken.se.

Finansiering
Vederlaget i Erbjudandet består utav en kombination av nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag. Erbjudandet, avseende det totala kontanta vederlag som kan komma att betalas i Erbjudandet, är finansierat genom Stenhus Fastigheters tillgängliga medel och en förvärvskredit arrangerad av Swedbank AB (publ) med sedvanliga villkor för finansiering av publika uppköpserbjudanden på den svenska marknaden.

Som en del av vederlaget i Erbjudandet kan Stenhus Fastigheter komma att emittera upp till totalt 111 024 021 nya aktier i Stenhus Fastigheter till aktieägare i Randviken för betalning av det totala antalet vederlagsaktier som kan komma att betalas i Erbjudandet, vilket skulle ge aktieägare i Randviken ett ägande i det sammanslagna bolaget uppgående till cirka 30,0 procent av kapitalet och rösterna i Stenhus Fastigheter och nuvarande aktieägare i Stenhus Fastigheter ett ägande i det sammanslagna bolaget uppgående till 70,0 procent av kapitalet och rösterna i Stenhus Fastigheter.

Erbjudandet är villkorat av att bolagsstämma i Stenhus Fastigheter med erforderlig majoritet fattar beslut om att emittera nya aktier i Stenhus Fastigheter i anslutning till Erbjudandet genom en apportemission till aktieägare i Randviken som accepterar Erbjudandet. Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, som tillsammans representerar cirka 54,6 procent av rösterna och aktierna i Stenhus Fastigheter, har förbundit sig att vid bolagsstämma rösta för apportemissionen.

Due diligence
Stenhus Fastigheter har inte genomfört någon due diligence-undersökning av Randviken före Erbjudandets offentliggörande.

Stenhus Fastigheters aktieägande i Randviken
Varken Stenhus Fastigheter eller någon av dess närstående parter äger eller kontrollerar för närvarande några aktier eller andra instrument i Randviken.

Varken Stenhus Fastigheter eller någon av dess närstående parter har förvärvat eller åtagit sig att förärva några aktier i Randviken, eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Randviken, under den sexmånadersperiod som har föregått Erbjudandets offentliggörande.

Stenhus Fastigheter kan under acceptperioden för Erbjudandet komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Randviken. Alla sådana förvärv eller överenskommelser kommer att ske i överensstämmelse med Takeover-reglerna och svensk lag samt offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Preliminär tidplan
Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 7 juni 2022 och avslutas omkring den 5 juli 2022. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 6 juli 2022, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 11 juli 2022.

Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av Stenhus Fastigheter genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

Inlösen och avnotering
För det fall Stenhus Fastigheter, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Randviken avser Stenhus Fastigheter att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga aktier i Randviken. I samband härmed avser Stenhus Fastigheter verka för att Randvikens aktier avnoteras från Nasdaq First North.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden
Aktiemarknadsnämnden har, i sitt uttalande AMN 2022:14, godkänt en förlängning av perioden för offentliggörandet av erbjudandehandlingen från sex veckor efter offentliggörandet av Erbjudandet till tio veckor efter sådant datum. För det fullständiga uttalandet, se www.aktiemarknadsnamnden.se.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag, Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare
Stenhus Fastigheter har anlitat Swedbank AB (publ) och Catella Corporate Finance som finansiella rådgivare och Born Advokater som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

[1] Baserat på fullt deltagande i Erbjudandet. Vid en lägre acceptgrad kommer antalet aktier som ska emitteras, och storleken på det kontanta vederlaget som ska betalas, att minskas proportionerligt för att bibehålla den fördelning mellan aktier i Stenhus Fastigheter och det kontanta vederlaget som ska betalas enligt Erbjudandet.


Ändrad 2022-04-19

 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR
 • Corporate Action
 • M&A
 • News
 • IR