SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter lämnar omvänd vinstvarning då resultat beräknas öka med 430 MSEK, motsvarande 1,75 kr/aktie

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) har låtit utföra externa värderingar avseende samtliga Bolagets fastigheter samt genomfört en preliminär förvärvsanalys avseende förvärvet av Maxfastigheter. Värderingarna och förvärvsanalysen medför en ökning av resultatet om ca 430 MSEK vilket kommer att framgå av den kommande delårsrapporten. Detta motsvarar en substansökning om drygt 1,75 kronor per aktie.

Värderingarna av fastigheterna har genomförts av oberoende externa värderare med värderingstidpunkt per den 30 september 2021. Av värderingarna framgår att det sammanlagda marknadsvärdet på Bolaget fastigheter per den 30 september 2021 kommer att uppgå till ca 6 600 MSEK. Detta innebär en total värdeökning om ca 460 MSEK jämfört med senaste värdering av fastigheterna per den 30 juni 2021, av detta avser ca 200 MSEK effekter av förvärvet av Maxfastigheter.

Bolaget har klassificerat förvärvet av Maxfastigheter som ett s.k. tillgångsförvärv

I samband med förvärvet av Maxfastigheter har Bolaget redovisat en reserv om totalt 30 MSEK, främst hänförlig till refinansieringskostnader.

Sammantaget innebär ovanstående att Bolagets resultat före skatt under det tredje kvartalet 2021 kommer öka med ca 430 MSEK exklusive förvaltningsresultatet, vilket motsvarar cirka 1,75 kronor per aktie.

Effekterna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med Stenhus Fastigheters ordinarie delårsrapport den 23 november 2021.


Ändrad 2021-10-13

  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information
  • News
  • IR