SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter offentliggör erbjudandehandlingen avseende samtliga aktier i Randviken Fastigheter

Den 19 april 2022 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) att förvärva samtliga aktier i Randviken med vederlag i, dels, nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter, dels, kontanter (”Erbjudandet”). Ett prospekt avseende Erbjudandet, som även innehåller sådan information som en erbjudandehandling ska innehålla enligt Takeover-reglerna (”Erbjudandehandlingen”), har idag godkänts av Finansinspektionen.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

ACCEPTFRISTEN FÖR ERBJUDANDET HAR INTE INLETTS.

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Swedbanks webbplats (www.swedbank.se/prospekt). Inom några dagar kommer Erbjudandehandlingen även publiceras i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se). Förtryckt anmälningssedel kommer skickas till aktieägare vars innehav i Randviken är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB per den 3 juni 2022.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 7 juni 2022 och avslutas den 5 juli 2022. Under förutsättning att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 6 juli 2022, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 11 juli 2022. Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Vid en eventuell förlängning av acceptfristen kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet inte att fördröjas.


Ändrad 2022-06-03

  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • Prospectus
  • News
  • IR