SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter offentliggör slutligt utfall av budpliktsbudet till aktieägarna i Backaheden som visar att Stenhus Fastigheter kontrollerar cirka 61 procent av aktierna i Backaheden

Den 14 september 2023 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt kontant budpliktsbud till aktieägare i Backaheden Fastighets AB (”Backaheden”) att förvärva samtliga aktier i Backaheden som inte Stenhus Fastigheter redan innehar mot ett kontant vederlag om 66 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Acceptfristen i Erbjudandet löpte ut den 13 oktober 2023. Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Stenhus Fastigheter efter fullföljandet kontrollerar cirka 61 procent av aktierna i Backaheden. Stenhus Fastigheter har beslutat att inte förlänga acceptfristen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL I NÅGOT LAND DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

När Erbjudandet lämnades innehade Stenhus Fastigheter totalt 2 061 894 aktier i Backaheden, motsvarande cirka 42,15 procent av antalet aktier och röster i Backaheden. Vid utgången av acceptfristen den 13 oktober 2023 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 916 149 aktier i Backaheden, motsvarande cirka 18,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Backaheden. Stenhus Fastigheter kontrollerar därmed 2 978 043 aktier i Backaheden motsvarande cirka 61 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Backaheden.

Varken Stenhus Fastigheter eller någon av dess närstående parter har förvärvat några aktier i Backaheden (eller andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot aktier i Backaheden) utanför Erbjudandet.

För Erbjudandet uppställdes inga fullföljandevillkor och Stenhus Fastigheter har beslutat att inte förlänga acceptfristen. Erbjudandet är därmed avslutat. Utbetalning av vederlag för de aktieägare som har accepterat Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 18 oktober 2023.

Rådgivare

Stenhus Fastigheter har anlitat Eminova Fondkommission AB som agerar emissionsinstitut och Born Advokater som agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Stenhus Fastigheter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.


Ändrad 2023-10-16

  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Other
  • News
  • IR