SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter offentliggör slutligt utfall av erbjudandet till aktieägarna i Randviken som visar att Stenhus Fastigheter kontrollerar cirka 98,6 procent av aktierna i Randviken

Den 19 april 2022 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) att förvärva samtliga aktier i Randviken mot ett kombinerat vederlag bestående utav nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag (”Erbjudandet”). Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Stenhus Fastigheter efter fullföljandet kontrollerar cirka 98,6 procent av aktierna i Randviken.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Det slutliga utfallet visar att aktieägare till 43 807 918 aktier i Randviken har accepterat Erbjudandet. Stenhus Fastigheter kontrollerar därmed cirka 98,6 procent av det totala kapitalet i Randviken. Stenhus Fastigheter har inte förvärvat några aktier i Randviken (eller andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot aktier i Randviken) utanför Erbjudandet.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

”Stenhus Fastigheter resa försätter med ett viktigt stort steg nu när i hopslagningen med Randviken är i mål. Vi står nu med starka kassaflöden, långsiktiga och stabila hyresgäster med indexerade hyresavtal. Vi vill tacka alla nya och gamla aktieägare för förtroendet vi har fått.”

Utbetalning av vederlag för de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under den ordinarie acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 19 juli 2022. Utbetalning av likviden för fraktioner, dvs. andelar av aktier, beräknas påbörjas omkring den 26 juli 2022.

För att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera Erbjudandet har acceptfristen, som tidigare kommunicerats, förlängts till och med kl. 15:00 den 16 augusti 2022. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 22 augusti 2022.

Stenhus Fastigheter kan komma att förvärva aktier i Randviken under den nu förlängda acceptperioden, dock ej till ett pris överstigande priset i Erbjudandet.

Stenhus Fastigheter avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnas in i Erbjudandet. Stenhus Fastigheter avser vidare att verka för att Randvikens aktier avnoteras från Nasdaq First North Premier Growth Market.


Ändrad 2022-07-14

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A