SFAST 7.6 SEK (+0.26%)

Stenhus Fastigheter offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen i samband med det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Halmslätten

Den 23 november 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (publ) (”Halmslätten”) att förvärva samtliga aktier i Halmslätten med vederlag bestående av nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter samt kontanter (”Erbjudandet”). Ett prospekt avseende Erbjudandet, som även innehåller sådan information som en erbjudandehandling ska innehålla enligt Takeover-reglerna (”Erbjudandehandlingen”), offentliggjordes av Stenhus Fastigheter den 30 december 2021. Den 21 februari 2022 offentliggjorde Stenhus Fastigheter vidare ett tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av ny finansiell information avseende Halmslätten.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE ELLER TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Stenhus Fastigheter har idag offentliggjort ett ytterligare tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tillägget”), vilket har upprättats med anledning av att Stenhus Fastigheter den 22 februari offentliggjort sin bokslutskommuniké samt delårsrapport för perioden 1 oktober – 31 december 2021.

Tillägget har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tillägget kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Vidare finns Tillägget och Erbjudandehandlingen tillgängliga på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).

Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet. Vid en förlängning av acceptfristen kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet inte att fördröjas.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen och Tillägget, som är tillgängliga på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).


Ändrad 2022-02-23

  • Corporate Action
  • Prospectus
  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation