SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen i samband med det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Randviken

Den 19 april 2022 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) att förvärva samtliga aktier i Randviken mot ett kombinerat vederlag bestående utav nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag (”Erbjudandet”). Stenhus Fastigheter offentliggör tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 3 juni 2022 avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”), vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”Tillägget”).

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Stenhus Fastigheter har idag offentliggjort Tillägget, vilket har upprättats med anledning av att (i) Randviken genom pressmeddelande den 1 juli 2022 offentliggjort att Randviken avyttrat fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 490 miljoner kronor, (ii) Stenhus Fastigheter genom pressmeddelande den 6 juli 2022 offentliggjort att Stenhus Fastigheter säljer fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 306 miljoner kronor, och (iii) Stenhus Fastigheter genom pressmeddelande den 6 juli 2022 offentliggjort att Stenhus Fastigheter förvärvar fastigheter till ett underliggande värde om 260 miljoner kronor och emitterar nya aktier.

Tillägget har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tillägget kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Vidare finns Tillägget och Erbjudandehandlingen tillgängliga på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Swedbanks webbplats (www.swedbank.se/prospekt).

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen och Tillägget, som är tillgängliga på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Swedbanks webbplats (www.swedbank.se/prospekt).


Ändrad 2022-07-06

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Prospectus