SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter omklassificerar förvärvet av Randviken vilket påverkar den finansiella rapporteringen avlämnad avseende kvartal tre 2022

I Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”)’s delårsrapport avseende tredje kvartalet 2022, publicerad den 23 november 2022, klassificerades förvärvet av Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) som ett rörelseförvärv. Stenhus har omklassificerat förvärvet som ett tillgångsförvärv, vilket gett effekt dels på eget kapital som ökat med 753 miljoner kronor, dels på soliditeten som ökat från 37,0 till 42,5 procent.

I samband med integrationsarbetet av Randviken har en fördjupad analys av de förvärvade underliggande tillgångarna genomförts i enlighet med kriterierna i IFRS 3 p B7A-C. Resultat från den fördjupade analysen har bidragit till att Stenhus Fastigheter tillsammans med Bolagets revisorer har ändrat bedömning gällande klassificeringen av förvärvet av Randviken, från ett rörelseförvärv till ett tillgångsförvärv.

De redovisningsmässiga effekterna hänförliga till denna omklassificering avser främst hanteringen av transaktionskostnader, goodwill och uppskjutna skatter, vilket således även ger effekt på det egna kapitalet. Nedan framgår en sammanfattning av omklassificeringens påverkan på resultaträkningen, balansräkningen samt väsentliga nyckeltal som har rapporterats för tredje kvartalet 2022.

 • De redovisade transaktionskostnaderna om 24,3 mkr har efter omklassificeringen hänförts till anskaffningspriset på tillgångarna och redovisas ej i resultaträkningen. Såldes redovisas ett högre resultat för tredje kvartalet om ett belopp på 24,3 mkr.
 • Effekterna i balansräkningen är att någon goodwill ej redovisas avseende transaktionen samt att det redovisas en minskning av den uppskjutna skatteskulden om totalt 991,9 mkr; från 1 220,9 mkr till 229,0 mkr. Sammantaget ger dessa justeringar en nettoökning av det egna kapitalet om 752,5 mkr.

Ovan justeringar i resultaträkningen och balansräkning bidrar till att:

 • Soliditeten ökar från 37,0 procent till 42,5 procent,
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier före utspädning ökar från 1,68 kr till 1,71 kr
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning ökar från 1,67 kr till 1,70 kr.

Omräkningen av resultaträkningen och balansräkningen ger ej någon effekt på det tidigare redovisade NRV och NTA för tredje kvartalet 2022. För ytterligare detaljer, se Bilaga 1.


Ändrad 2023-02-17

 • Corporate Action
 • Other
 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR