SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter presenterar Bokslutskommuniké för 2020

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) presenterar Bokslutskommuniké för 2020. Bolaget redovisar ett resultat efter skatt 72,0 Mkr motsvarande 1,10 kr/aktie.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 19,3 Mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9,0 Mkr, motsvarande 0,1 kr per aktie.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 75,9 Mkr.
 • Resultatet uppgick till 71,0 Mkr, motsvarande 0,71 kr per aktie.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 181,8 Mkr varav 181,5 Mkr avsåg förvärv och 0,3 Mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,5 gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,0 gånger.

Helåret i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 20,7 Mkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9,8 Mkr, motsvarande 0,1 kr per aktie.
 • Värdeförändringar hänförliga till fastigheter uppgick till 76,2 Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 72,0 Mkr, motsvarande 1,10 kr per aktie.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 1 557,8 Mkr varav 1 557,5 Mkr avsåg förvärv och 0,3 Mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,17 år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 64,7 procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Belåningsgraden av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 42,5 procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,6 gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,0 gånger.
 • Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

Väsentliga händelser under oktober-december

 • Den 11 november genomfördes en emission på 600 Mkr.
 • Den 24 november noterades Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market.
 • Den 27 november ingick Stenhus Fastigheter avtal om förvärv av fastigheterna i Kumla, Radion 1 och 3 samt i Vimmerby, Vimmerby 3:314 genom två bolagsförvärv inom segmentet Lager/Industri med ett underliggande fastighetsvärde på 180 MSEK.
 • Den 4 december avtalade Stenhus om att förvärva tomträtten Fabrikören 7 i Älvsjö, Stockholm genom bolagsförvärv inom segmentet Lager/Industri med underliggande fastighetsvärde 20,3 MSEK.
 • Den 16 december förvärvade Bolaget fastigheten Märsta 21:72 med ett fastighetsvärde om 8,5 MSEK samt tecknar avtal om uthyrning av 2 000 kvm till Ö&B i sin fastighet på Montören 1 i Köping.
 • Den 17 december avtalade Stenhus om förvärv av två LSS boende och ett SOL boende i Steninge Slottsby i Sigtuna på forward funding och det underliggande fastighetsvärdet 66,75 MSEK.
 • Den 17 december ingick Bolaget avtal om förvärv av en fastighet inom segmentet sällanköpshandel i Tornby, Linköping, med ett fastighetsvärde på 75 MSEK.
 • Den 18 december har Bolaget ingått avtal om förvärv av fyra fastigheter inom segmentet Lager/Industri varav tre är belägna i Huddinge (Stockholm) och en i Uppsala. Det sammanlagde fastighetsvärdet uppgår till 108,25 MSEK.
 • Den 30 december ingick Stenhus avtal om förvärv av en fastighet inom segmentet sällanköpshandel i Norrtälje, fastighetsvärdet uppgick till om 72,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 18 januari 2021 förvärvade Stenhus en fastighetsportfölj bestående av sju fastigheter, två tomträtter och ett arrende i Stockholm och Göteborg med ett sammanlagt värde om MSEK 496 med delbetalning i 7 692 308 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 13,00 kr per aktie.
 • Den 18 februari förvärvade Bolaget en fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om 126 MSEK med delbetalning i 1 071 429 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 14,00 kr per aktier. Fastigheterna är belägna i Nybro, Hörby, Växjö och Hässleholm.
 • Den 19 februari förvärvade Stenhus två fastigheter i Norrtälje med ett underliggande fastighetsvärde om 97 MSEK.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Bolaget har gjort ett mycket starkt resultat under den korta tid det funnits. Resultatet efter skatt uppgick till 72,0 miljoner kronor dvs 1,10 kronor per aktie. Det är även glädjande att se att bolagets aktie har tagits emot väl av marknaden och som följd av detta kunnat uppvisa en starkt positiv utveckling. Det är med stor tillförsikt och mycket positiv energi vi fortsätter vår resa mot våra mål.


Ändrad 2021-02-26

 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR
 • Report
 • Interim
 • Yearend