SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter publicerar Bokslutskommuniké för 2021

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar Bokslutskommuniké för 2021. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se.

****

År 2021 genomsyras av stark tillväxt. Värdet på portföljen ökar från drygt 1,6 till nästan 7,2 miljarder kronor. Förvaltningsresultatet under 2021 uppgår till 142,1 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet för de kommande tolv månaderna bedöms uppgå till 267,2 miljoner kronor. Tillväxtmålet för underliggande fastighetsvärdet har reviderats upp till 20 miljarder vid utgången av 2025.

Kvartalet i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 110,1 (19,3) mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 50,2 (9,0) mkr, motsvarande 0,20 (0,09) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 206,8 (75,9) mkr varav orealiserade 206,8 (75,9) mkr motsvarande 3,0 (4,9) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 204,7 (71,0) mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 276,6 (181,8) mkr varav 205,0 (181,5) mkr avsåg förvärv av 12 (4) fastigheter och 71,6 (0,3) mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Nettokassaflödet uppgick till 150,6 (397,9) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 0,79 (0,71) kr per aktie efter utspädning.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 283,6 (20,7) mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 142,1 (9,8) mkr, motsvarande 0,75 (0,13) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 899,1 (76,2) mkr varav orealiserade 897,1 (76,2) motsvarande 14,3 (4,9) procent.
 • Resultatet uppgick till 801,3 (72,0) mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 4 720,3 (1 557,8) mkr varav 4 558,0 (1 557,5) mkr avsåg förvärv av 103 (14) fastigheter och 162,3 (0,3) mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick till 7 168,4 (1 634,0) miljoner kronor vid periodens slut.
 • Nettokassaflödet uppgick till -117,7 (451,6) mkr och likvida medel uppgick vid periodens utgång till 333,9 (451,6) mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,70 (2,17) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 49,4 (64,7) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Nettobelåningsgraden (Net LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 45,5 (14,9) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
 • Belåningsgraden (LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 50,2 (42,5) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,68 (3,56) gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,1 (92,5) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 4,18 (0,93) kr per aktie efter utspädning.

Väsentliga händelser under oktober-december

 • Den 12 oktober avnoterades MaxFastigheter i Sverige AB från Nasdaq First North Growth Market.
 • Den 13 oktober lämnade Stenhus Fastigheter en omvänd vinstvarning då resultat beräknades öka med 430 mkr, motsvarande 1,75 kr/aktie.
 • Den 15 oktober kommunicerades att Bolaget ingått avtal om förvärv av en utvecklingsfastighet i Uppsala, uthyrd enligt ett 15-årigt trippel-net avtal till Hedin Bil. Den totala investeringen för Stenhus har beräknats uppgå till ca 170 mkr. Del av köpeskillingen har reglerats genom nyemitterade Stenhus-aktier, vilka emitterades till en teckningskurs om 20,00 kr per aktie.
 • Den 18 oktober meddelades att Stenhus ingått avtal om förvärv av fyra fastigheter samt en utvecklingsfastighet, samtliga via bolagsförvärv. Investeringen beräknades uppgå till ca 175 mkr. Förvärven finansierades med egna medel. Bolaget ingick också ett samarbetsavtal med JSR AB där ett gemensamt JV bildades med syfte att gemensamt förvärva projektfastigheter för vidareöverlåtelse till Stenhus efter färdigställande.
 • Den 21 oktober meddelades att Stenhus förvärvat sju fastigheter inom segmentet lager/ lätt industri/ logistik. Fem av fastigheterna har bilbesiktningar som hyresgäster, de två andra fastigheterna har Byggmax respektive Hedin Bil som hyresgäster. Förvärvet av fastigheterna uppgick till ca 47 mkr. Del av köpeskillingen betalades genom nyemitterade Stenhusaktier till en teckningskurs om 20,80 kr per aktie.
 • Den 19 november meddelade Stenhus att långsiktigt kreditbetyg om BB erhållits från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating (”NCR”). Stenhus meddelade även att man ämnar undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda SEK-obligationer om minimum 500 mkr, med en löptid om tre år. I samband med emissionen av dessa obligationer erbjuds innehavare av nuvarande obligation i MaxFastigheter i Sverige AB, med utestående volym om 200 miljoner kronor, att delta i ett återköp.
 • Den 19 november meddelade Bolaget att man höjer målet för värdet på fastighetsportföljen till minst 20 000 mkr per utgången av 2025, samt att finansiella nyckeltal justeras.
 • Den 23 november lämnade Stenhus ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (publ) att förvärva samtliga aktier i Halmslätten som inte ägs av Stenhus Fastigheter. Aktieägare i Halmslätten erbjuds fyra (4) nya aktier i Stenhus Fastigheter, plus femtio (50) kronor kontant, för varje befintlig aktie i Halmslätten.
 • Den 7 december kallar Stenhus till extrastämma per den 30 december 2021.
 • Den 30 december genomförs extrastämma och det huvudsakliga beslutet som fattades avsåg en riktad nyemission av 7 085 988 aktier till en kurs om 31,40 kronor till Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, i syfte att finansiera den kontanta delen av vederlaget i erbjudandet avseende Halmslätten Fastighets AB. Stenhus tillförs härmed 222 500 000 kronor.
 • Den 30 december godkände Finansinspektionen erbjudandehandlingen gällande förvärvet av aktierna i Halmslätten Fastighets AB och Stenhus Fastigheter förklarar även Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet. Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 3 januari 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 24 januari 2022 meddelade Stenhus att man förvärvat en offentlig fastighet innehållande vård och omsorg i Stockholm. Del av köpeskillingen regleras genom nyemitterade Stenhusaktier som emitteras till en teckningskurs om 31,40 kr per aktie.
 • Den 17 februari kommenterar Stenhus, som är största aktieägare i Halmslätten Fastighets AB, att bolaget anser att det råder stor osäkerhet kring Halmslätten Fastighets AB:s Avsiktsförklaring avseende en potentiell indirekt avyttring av samtliga Halmslättens fastigheter. Informationen i Avsiktsförklaringen påverkar inte Stenhus tidigare lämnade Erbjudande.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”2021 har varit ett år som inneburit en oerhört stark tillväxt för oss. Värdet på portföljen uppgår nu till cirka 7,2 miljarder kronor. Förvaltningsresultatet under 2021 uppgår till 142,1 miljoner kronor och vi bedömer att förvaltningsresultatet för de kommande tolv månaderna kommer uppgå till 267,2 miljoner kronor. Den ökande intjäningsförmågan ger oss ett starkt kassaflöde att investera för en fortsatt stark tillväxt även i framtiden.”


Ändrad 2022-02-22

 • Yearend
 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR
 • Report
 • Interim