SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter publicerar delårsrapport för kvartal ett och perioden januari-mars 2022

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende det första kvartalet 2022. Kvartalsrapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se. Kvartalet genomsyras återigen av ett starkt resultat och ett starkt kassaflöde. Fastighetsbeståndet uppgår till 7,6 miljarder och Net LTV till 45,1 procent.

Kvartalet i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 117,6 (27,8) mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 59,2 (14,9) mkr, motsvarande 0,23 (0,11) kr per aktie.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 224,9 (114,4) mkr varav orealiserade 224,9 mkr (114,4) mkr motsvarande 3,1 (4,6) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 255,1 (102,7) mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 195,1 (870,1) mkr varav 152,1 (863,0) mkr avsåg förvärv av 3 (20) fastigheter och 43,0 (7,1) mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 0,95 (0,79) kr per aktie.
 • Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick till 7 588,4 (2 618,5) mkr vid periodens slut.
 • Nettokassaflödet uppgick till -84,1 (-300) mkr och likvida medel uppgick vid periodens utgång till 249,8 (151,6) mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,08 (1,95) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 50,3 (55,7) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Nettobelåningsgraden (Net LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 45,1 (38,0) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
 • Belåningsgraden (LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 48,4 (43,8) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,59 (5,52) gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 95,6 (94,6) procent.

Väsentliga händelser under januari-mars

 • Bolaget har under perioden förvärvat tre fastigheter inom segmenten Offentlig samt Lager/lätt industri/logistik. Uthyrningsbar yta uppgår till 5 148 respektive 7 276 kvadratmeter och det totala förvärvsvärdet uppgick till 152,1 miljoner kronor.
 • Bolaget har under kvartalet emitterat drygt 10,6 miljoner stycken nya aktier, varav 7,1 miljoner beslutades om på extrastämma i dec 2021. Snittkursen på emitterade aktier uppgår till 27,90 kronor per aktie.
 • Stenhus har under kvartalet förvärvat aktier i Krona Public Real Estate AB och Backaheden Fastighets AB. Ägandet uppgår per 31 mars till 15,49 respektive 16,69 procent av aktierna varför Stenhus bedöms ha en betydande inflytande och förvärven klassificeras som intresseföretag.
 • Det första kvartalet 2022 har drabbat världen hårt. Europa upplever krig samtidigt som Covid-19 leder till nedstängning av delar av Asien. Vi ser stigande inflation, ökade räntor och vi får också en brist på råvaror. Vi har fortsatt fokus på långa hyreskontrakt, stabila hyresgäster, indexerade hyror och kostnadskontroll i förvaltning och projekt. Utöver det har vi låg skuldsättningsgrad vilket minskar ränterisken.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Mot bakgrund av att Halmslätten offentliggjort att Halmslätten ingått bindande avtal avseende försäljning av sin fastighetsportfölj har Stenhus Fastigheter per 1 april beslutat att inte förlänga acceptfristen i Erbjudandet ytterligare. Stenhus Fastigheter kontrollerar 33,84 procent av aktierna i Halmslätten efter genomförandet av det offentliga uppköpserbjudandet.
 • Den 19 april 2022 meddelade Stenhus att man lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter AB (publ) om att förvärva samtliga aktier i bolaget mot ett kombinerat vederlag om nyemitterade aktier i Stenhus samt kontantvederlag. Ägare till över 50,1 procent av aktierna i Randviken Fastigheter AB har lämnat bindande accepter varför villkoren är uppfyllda och erbjudandet anses accepterat.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

”Trots stor oro och en turbulent omvärld bland annat p g a kriget i Ukraina, stigande räntor och inflation startade Stenhus året framgångsrikt och bolaget är starkare både finansiellt och resultatmässigt än någonsin.”


Ändrad 2022-05-19

 • Q1
 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR
 • Report
 • Interim