SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter publicerar delårsrapport för kvartal ett och perioden januari-mars 2023

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende det första kvartalet 2023. Kvartalsrapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se. Stenhus Fastigheter har under kvartal ett fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt, försäljning av fastigheter, amortering av skulder samt fortsatt fokus på kassaflöde.

Kvartalet i sammandrag

• Hyresintäkterna uppgick till 268,2 (117,6) mkr. I genomsnitt är cirka 95 procent av bashyresvolymen till 100 procent indexerade enligt KPI.

• Driftöverskottet uppgick till 201,8 (87,9) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 92,5 (59,8) mkr, motsvarande 0,25 (0,23) kr per aktie efter utspädning.

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -281,7 (224,9) mkr varav orealiserade -209,3 (224,9) mkr motsvarande -1,5 (3,1) procent av fastighetsvärdet.

• Resultat efter skatt uppgick till -201,1 (255,1) mkr.

• Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -0,54 (0,95) kr per aktie efter utspädning.

• Investeringar i fastigheter uppgick till 139,6 (195,1) mkr varav – (152,1) mkr avsåg förvärv och 139,6 (43,0) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.

• Försäljning av fastigheter uppgick till 773,0 (-) mkr.

• Marknadsvärdet på Bolagets fastigheter uppgick till 13 344,0 (7 588,4) mkr vid periodens slut.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97,2 (17,5) mkr. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 518,0 (249,8) mkr.

• Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 3,29 (2,08) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.

• Soliditeten uppgick till 41,3 (50,3) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.

• Nettobelåningsgraden (Net LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 53,3 (45,1) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.

• Belåningsgraden (LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 57,3 (48,4) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.

• Räntetäckningsgraden uppgick till 2,25 (3,56) gånger under rullande 12 månader, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.

• Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,9 (95,6) procent

Väsentliga händelser under januari-mars

• Stenhus Fastigheter har under kvartal ett fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt, försäljning av fastigheter, amortering av skulder samt fortsatt fokus på kassaflöde. Trots stigande inflation redovisar Stenhus ett mycket starkt driftnetto, tack vare indexerade hyresavtal och kompetent förvaltning. Finansiellt uppfyller Bolaget alla sina mål.

• Stenhus har under kvartal ett frånträtt 17 fastigheter till ett sammanlagt nettoförsäljningspris om 786 miljoner kronor samt avtalat om försäljning av fem fastigheter till ett nettoförsäljningspris om 162 miljoner kronor.

• Stenhus har i samband med försäljningarna amorterat av banklånen med 451 miljoner kronor.

• Under kvartal ett har Bolaget förtidsinlöst ett utestående obligationslån om 200 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter perioden

• Frånträde har skett av de fem resterande fastigheterna där avtal om försäljning tecknades under kvartal ett.

• I samband med frånträdet av de fem fastigheterna har Stenhus amorterat ytterligare 104 miljoner kronor av banklånen.

• Stenhus har efter kvartalets utgång också amorterat ytterligare 350 miljoner kronor av brygglånet upptaget i samband med förvärvet av Randviken.


Ändrad 2023-05-16

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Report
  • Interim
  • Q1