SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter publicerar delårsrapport för kvartal fyra och perioden januari-december 2022

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende det fjärde kvartalet 2022. Kvartalsrapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se. Fastighetsbeståndet uppgår till 14,3 miljarder och Net LTV till 54,8 procent. Under fjärde kvartalet 2022 har fokus varit integrationen av Randviken Fastigheter AB som tillträddes under kvartal tre 2022.

Kvartalet i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 235,3 (110,1) mkr. I genomsnitt är cirka 95 procent av bashyresvolymen till 100 procent indexerade enligt KPI.
 • Driftöverskottet uppgick till 168,2 (86,3) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 80,3 (50,2) mkr, motsvarande 0,22 (0,20) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -306,2 (206,8) mkr varav orealiserade -289,8 (206,8) mkr motsvarande -2,0 (3,0) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till -270,8 (204,7) mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 496,8 (276,6) mkr varav 277,3 (205,0) mkr avsåg förvärv av 5 (12) fastigheter och 219,5 (71,6) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
 • Försäljning av -1 (-) fastigheter uppgick netto till -179,6 (-) mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 83,2 (11,8) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -0,78 (0,79) kr per aktie efter utspädning.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 712,4 (283,6) mkr. I genomsnitt är cirka 95 procent av bashyresvolymen till 100 procent indexerade enligt KPI.
 • Driftöverskottet uppgick till 531,8 (224,8) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 311,0 (142,1) mkr, motsvarande 0,99 (0,75) kr per aktie.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -39,7 (899,1) mkr varav orealiserade -20,5 (897,1) mkr motsvarande -0,1 (14,3) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 246,6 (801,3) mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 8 092,3 (4 720,3) mkr varav 7 618,2 (4 558,0) mkr avsåg förvärv av 78 (103) fastigheter och 474,0 (162,3) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
 • Försäljning av -16 (-1) fastigheter uppgick netto till -961,8 (-85,0) mkr.
 • Marknadsvärdet på Bolagets fastigheter uppgick till 14 259,2 (7 168,4) mkr vid periodens slut.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 292,9 (138,8). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 294,4 (333,9) mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 3,53 (2,70) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 40,7 (49,4) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Nettobelåningsgraden (Net LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 54,8 (45,5) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
 • Belåningsgraden (LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 57,1 (50,2) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,58 (3,68) gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,8 (95,1) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 0,68 (4,18) kr per aktie efter utspädning.
 • Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

Väsentliga händelser under oktober-december

 • Den 11 oktober meddelade Stenhus att man avyttrat en fastighet i Karlstad med underliggande värde om cirka 196 miljoner kronor. Bokfört värde uppgick till 197 miljoner kronor.
 • Den 26 oktober höll Stenhus extrastämma där det beslutades att införa ett optionsprogram riktat till personer i Bolagets ledningsgrupp och andra anställda i Bolaget, samt i nytillkomna bolag i koncernen.
 • Den 2 november meddelade Stenhus att man tillträtt de fyra fastigheter där avtal om förvärv slöts under kvartal tre. I samband med detta emitterade Stenhus aktier till kursen 17,50 kronor per aktie, till ett sammanlagt värde om 10 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 16 februari 2023 meddelade Stenhus Fastigheter om förtidsinlösen av, genom dotterbolaget MaxFastigheter i Sverige AB (publ), utestående obligationslån om 200 miljoner kronor.
 • Den 17 februari 2022 meddelade Stenhus Fastigheter att omklassificering skett rörande förvärvet av Randviken vilket påverkar den finansiella rapporteringen avlämnad avseende kvartal tre 2022.

Ändrad 2023-02-21

 • Yearend
 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR
 • Report
 • Interim