SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter publicerar delårsrapport för kvartal fyra och perioden januari-december 2023

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende det fjärde kvartalet 2023. Kvartalsrapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se. Stenhus Fastigheter har under kvartal fyra fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt och refinansiering, med fortsatt fokus på starkt driftöverskott och stabilt kassaflöde.

Kvartalet i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 264,7 (235,3) mkr. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI.
 • Driftnettot uppgick till 199,7 (168,2) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 76,4 (78,3) mkr, motsvarande 0,21 (0,21) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 33,8 (-306,2) mkr varav orealiserade 35,9 (-289,8) mkr motsvarande 0,3 (-2,0) procent av fastighetsvärdet. I de orealiserade värdeförändringarna ingår tillgångsförvärvet av Backheden Fastighets AB som ger en positiv effekt om 189,3 miljoner kronor.
 • Resultat efter skatt uppgick till -51,8 (-270,8) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -0,26 (-0,78) kr per aktie efter utspädning.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 903,9 (496,8) mkr varav 840,4 (277,3) mkr avsåg förvärv och 63,5 219,5) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
 • Försäljning av fastigheter uppgick netto till -63,6 (-176,6) mkr.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 019,0 (712,4) mkr. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI.
 • Driftnettot uppgick till 790,1 (531,8) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 359,2 (298,3) mkr, motsvarande 0,97 (0,95) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -573,7 (-39,7) mkr varav orealiserade -490,7 (-20,5) mkr motsvarande -3,4 (-0,1) procent av fastighetsvärdet. I de orealiserade värdeförändringarna ingår tillgångsförvärvet av Backheden Fastighets AB som ger en positiv effekt om 189,3 miljoner kronor.
 • Resultat efter skatt uppgick till -375,8 (246,6) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -1,11 (0,68) kr per aktie efter utspädning.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 1 218,8 (8 092,3) mkr varav 844,7 (7 618,2) mkr avsåg förvärv av 8 (78) fastigheter och 374,1 (474,0) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
 • Försäljning av fastigheter uppgick netto till -1 044,2 (-961,8) mkr.
 • Marknadsvärdet på Bolagets fastigheter uppgick till 13 860,1 (14 259,2) mkr vid periodens slut.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 345,2 (292,9) mkr. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 306,2 (294,4) mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,5 (3,53) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 40,8 (40,7) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Nettobelåningsgraden (Net LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 54,7 (54,8) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
 • Belåningsgraden (LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 56,9 (57,1) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 1,94 (2,58) gånger under rullande 12 månader, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 94,9 (95,8) procent.
 • Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

Väsentliga händelser under oktober-december

 • Stenhus har under perioden upprättat ett grönt finansieringsramverk samt emitterat gröna obligationer för 500 miljoner kronor. Stenhus har genomfört ett återköp av Bolagets dotterbolag MaxFastigheter i Sverige AB (publ):s utestående icke säkerställda obligationer med en utestående volym om 300 miljoner kronor. De nya obligationerna vilka emitterades under ett ramverk om 700 miljoner kronor, har en löptid om 3 år och löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 600 baspunkter. Obligationerna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.
 • Under kvartalet avslutades acceptfristen gällande Backaheden Fastighets AB vilket genererade att innehavet omklassificerades från intresseföretaget till koncernbolag genom ett stegvist förvärv. Således konsolideras Backaheden med Stenhus från och med kvartal fyra 2023. Vid utgången av kvartalet kontrollerar Stenhus 62 procent av aktierna och rösterna i Backheden.
 • Under kvartalet har Bolaget ingått avtal om försäljning av två fastigheter samt avyttrat och frånträtt fyra fastigheter, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer. Totalt sammanlagt underliggande fastighetsvärde var 207 MSEK.
 • Stenhus påbörjat arbetet med listbyte, från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista. Målsättning är att detta arbete ska vara klart under 2024/2025 med listbyte som följd.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Ändrad 2024-02-21

 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR
 • Report
 • Interim
 • Yearend
 • News
 • IR